مزایده فرو ش دستگاه نیمه اتوماتیک تولید سنگ مصنوعی به ارزش 98 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/8/2 14:51 (182 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه ۹۷۰۴۴۹ و اجرای حکم شماره 9610093810701424 و شماره دادنامه 960997381070068 صادره از شعبه ۷ حقوقی شهرکرد محکوم‌علیه آقای سجاد نافيان فرزند مرتضی محکوم به پرداخت 357.000.000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 11.828.500 ریال به عنوان هزینه دادرسی از باب تثبیت و مبلغ 9.780.000 ریال به عنوان حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی و در صورت دخالت در مرحله تجدیدنظر مطابق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل خواسته از تاريخ تقدیم دادخواست 1395.11.10 لغایت زمان اجرای حکم بر اساس شاخص سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم‌له آقای حسن رحمانی و مبلغ 17850000 ریال نیم عشر دولتی گردیده است محکوم‌له در جهت استیفای حقوق خود اقدام به معرفی ملک با مشخصات اعلامی در ذیل همین آگهی فروش نموده‌اند و بنا به درخواست محکوم‌له و به منظور استیفای حقوق نامبرده و هزینه‌های جانبی ملک موصوف توسط این اجرای توقیف و توسط کارشناس توصیف و ارزیابی شده و مقرر است از طریق مزایده در روز دوشنبه مورخ 1397.8.7 ساعت ۱۰ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرکرد و با حضور نماینده دادستان به فروش برسد و هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد برنده مزایده خواهد شد و می‌بایست شرکت‌کنندگان در جلسه مزایده ۱۰ درصد مورد مزایده را به وسیله چک تضمین شده واریز و همراه خود بیاورند. در غیر این صورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این گواهی برای یک‌بار در روزنامه محلی منتشر و همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثنای مسئولین اجرا و اقربای سیبی و نسبی آنان در ضمن متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می‌توانند در مدت ۵ روز قبل از مزایده از طریق این اجرا نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطلاع نمایند. آدرس: شهرک صنعتی شهرکرد، فاز ۲، خیابان کوشش شرقی، کارخانه آذر نقش شهرکرد. دستگاه توقیف شده عبارت است از: دستگاه نیمه اتوماتیک تولید سنگ مصنوعی با ظرفیت اسمی تولید حدود ۵۰۰ مترمکعب در ساعت شماره‌سریال ۱۰۷۰۵۲ تاریخ 1392.8.26، سه دستگاه شامل قسمت‌های فیدر (بالابر) انتقال مواد به میکسر، میکسر حدود ۸۰۰ کیلوگرم، سیستم تزریق مواد، میزان انتقال قالب، میز ویبراتور ۱۰۸ نیوتن و قابل تنظیم، تابلو برق و کلیه الکتروموتورهای مربوطه، دستگاه سالم و نصب شده و در حال کار مورد بازدید قرار گرفت و با توجه به میزان استهلاک، شرایط بازار و سایر پارامترهای مؤثر در کارشناسی و ارزیابی 980.000.000 ریال (نه‌صد و هشتاد میلیون ریال) برآورد ارزش می‌گردد.

دادورز اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگستری (هفتم)

 

 

 

کلیدواژه ها: