مزایده فروش 7 دسته سنگ به ارزش 64 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/8/1 9:43 (182 نمایش)

در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 960876 برله محمدزارعشاهی با وکالت جعفر زاده بر علیه آرش راعیان شتربانی به خواسته مطالبه مبلغ 1.484.961.010 ریال از بابت خواسته و مبلغ 55.000.000  ریال از بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت به علت عدم پرداخت دین اموال محکوم‌علیه توقیف دین از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 97.8.5 روز شنبه از ساعت ۱۱ الى ۱۲ ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع در تبریز خ گلکار خ بعثت مجتمع شهید بهشتی طبقه 4 واحد سوم اجرای احکام مدنی بفروش خواهد رسید، مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی‌المجلس اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده می‌شود. برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین می‌توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند. مشخصات اموال مورد مزایده: 1-کد سنگ ۱۴۰۷ نوع سنگ: پر طاووس درجه یک ۲۷۷ مترمربع 375.000 ریال - 103.875.000 ریال ۲-کد سنگ: 1408 نوع سنگ: سنگ تراورتن ممتاز عسلی ۱۰۹۴ مترمربع 430.000 ریال 459.480.000 ریال ۳- کد سنگ: 1069 نوع سنگ: سنگ تراورتن ممتاز درجه یک ۵۰ مترمربع 300.000 ریال 4- کد سنگ: 1412 نوع سنگ: سنگ تراورتن یک متری ۸۸ عدد 155.000 ریال - 13.640.000ریال 5- کد سنگ:۱۴۱۳ نوع سنگ: سنگ تراورتن 1.05 متری ۸۰ عدد 165.000 ریال - 13.200.000 ریال 6-کد سنگ:۱۳۱۴ نوع سنگ: سنگ تراورتن 1.10 متری ۱۳۹عدد 175.000 ریال - 34.325.000 ریال 7- کد سنگ: 1415 نوع سنگ: سنگ تراورتن 1.15 متری ۶۵ عدد 180.000 ریال - 11.700.000 ریال - قیمت کل: 641.220.000 ریال

ح/8229

اجرای احکام مدنی شعبه سوم تبریز - قلی پور

کلیدواژه ها: