مزایده فروش دستگاه های سنگ بری به ارزش 30 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/30 12:26 (202 نمایش)

 تاریخ: 1397.6.4 در پرونده کلاسه 822.97 و ۸۲۱ و ۸۲۳ ش اجرایی 1 به موجب دادنامه 9710096793500018 صادره از شعبه ۵ شورای حل اختلاف اصفهان محکوم‌علیه اجرایی حجت امیرخانی فرزند حسینعلی محکوم است به پرداخت مبلغ 325054437 ریال در حق محکوم‌له امیرحسین منتظرالظهور با وکالت مسرور گیتی فر و پرداخت مبلغ 16252721 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نجف‌آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب آقای مهندس یزدان مختاری به شرح ذیل ارزیابی گردیده: یک دستگاه طولی بر کوچک و یک دستگاه طولی بر بزرگ و یک دستگاه فرز آبی و یک دستگاه گیوتین سنگ‌شکن و یک دستگاه بسته‌بندی نواری سنگ معاینه و نظر کارشناسی از حیث فنی و اقتصادی با لحاظ جميع جهات و سایر عوامل مؤثر جهت هرگونه بهره‌برداری به حضور ارائه و تقدیم می‌نماید لذا با توجه به وجود دستگاه‌های توقیفی موجود مشروح ذیل ۱، یک دستگاه طولی بر کوچک زرد رنگ سه فاز و ساخت ایران به طول چهار متر و عرض هشتاد و پنج سانتیمتر دارای موتور با دو گیربکس دور متغير dynamo و دور ثابت vf150 آماده به کار و سالم ولی مستعمل و کارکرده ۲. یک دستگاه طولی بر بزرگ آبی رنگ سه فاز و ساخت ایران به طول شش متر و عرض برش یک متر دارای چهار مجهز به دستگاه موتور گیربکس پروفیل زن با دو گیربکس دور متغیر و دور ثابت آماده به کار و سالم ولی مستعمل و کارکرده ۳. یک دستگاه فرز آبی سه فاز ساخت ایران اصفهان به عرض شصت سانتیمتر و طول سه متر و سالم و آماده به کار ۴. یک دستگاه گیوتین سنگ‌شکن با عرض سی سانتیمتر و با موتور گیربکس دور کم کن با سیستم حرکت محور لنگ ساخت اصفهان کاردان تک فاز، سالم و آماده به کار ولی مستعمل و کارکرده ۵، یک دستگاه بسته‌بندی نواری سنگ دارای المنت حرارتی ساخت چین و تک فاز به رنگ آبی تک نوار سالم و آماده به کار؛ بنابراین ارزش و قیمت پایه کارشناسی پنج دستگاه فوق‌الذکر جمعاً و حداکثر مبلغی برابر سیصد میلیون ریال برآورد و اعلام نظر کارشناسی می‌گردد، با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اموال توقیف شده از طریق اجرای احکام حقوقی نجف‌آباد و در تاریخ 97.8.1 ساعت ۱۰ صبح و در همان محل اجرای احکام حقوقی می‌رسد، برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی بالاترین قیمت را انتخاب که بایستی ۱۰ درصد آن را فی‌المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می‌گردد. ضمناً خریدار می‌تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال / اموال / ملک موردنظر بازدید به عمل آورد، اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان نجف‌آباد، 261692 / م‌الف

کلیدواژه ها: