مزایده فروش 200 متر سنگ تراورتن زرد و 400 متر تراورتن کرم و 170 متر تراورتن عباس آباد

نوشته شده توسط : در : 1397/7/23 11:26 (173 نمایش)

به موجب پرونده اجرایی کلاسه ۹۷۰۱۲۰ دادورزی ۶ اجرای احکام حقوقی شیراز، محکوم له آقای نعمت اله پنبه ور نوسفادرانی تقاضای: فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز محكوم عليه /اجرای دستور فروش اموال آقای /خانم مصطفی سلیمانی و پویا بخشی زاده که نوع و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد، معادل مبلغ326/936/489  ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسی و نیم عشر از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی استان فارس را نموده به همین سبب در روز یک شنبه مورخ 97/7/22 از ساعت 9/5 الی ۱۰ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد. متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ423/500/000 ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بهاء را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این آگهی نوبت دوم می باشد. ضمنا ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید در حساب سیبای خود داشته باشید.

مورد مزایده: ۲۰۰ مترمربع سنگ تراورتن زرد و میزان ۴۰۰ متر مربع سنگ تراورتن کرم یزد و میزان ۱۷۰ متر مربع سنگ تراورتن عباس آباد قیمت و ارزش هر متر مربع از سنگهای فوق پانصد و پنجاه هزار ریال می باشد. آدرس: شیراز جاده گویم بعد از کوچه زیتون ۴ مجتمع سنگ زیتون.

۱۴۲۴۸/م الف - دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز - رضایی

 

کلیدواژه ها: