مزایده فروش 250 متر سنگ نمای کرم صلصالی به ارزش 10 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/20 21:41 (155 نمایش)

 شماره 9۷۰۳1۶ بموجب پرونده اجرایی کلاسه ۹۷۰۳۱۶ شعبه سوم شورای حل اختلاف شهرستان لاهیجان محكوم عليه آقای جمشید ملک زاده محکوم است به پرداخت مبلغ 95/016/126  ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق محکوم له آقای عبدالخالق ایمانی عشقی و پرداخت مبلغ5/583/875  ریال هزینه اجرا در حق دولت محکوم، که محکوم علیه در راستای پرداخت محکوم به اقدام به تعرفه و توقیف حدود ۲۵۰ متر سنگ نمای ساختمانی متعلق به خود را نموده که سنگهای مذکور در سنگ فروشی پارسیان به آدرس لاهیجان میدان گیل ابتدای اتوبان به سمت جاده لنگرود توقیف میباشد محکوم له در رستای مصول مطالبات خود طی شرحی خواستار فروش اموال مذکور از طریق مزایده را نموده که با این وصف بدوا مراتب جهت ارزیابی به احد از کارشناسان دادگستری ارجاع که ایشان پس از بررسی و بازدید از ملک، نظر خود را به شرح ذیل اعلام داشته است. مشخصات ملک و ارزش ریالی مال مورد مزایده موصوف عبارتست از حدود ۲۵۰ متر سنگ نمای ساختمانی با رنگ کروم و رگهای قرمز مشابه سنگ صلصالی دارای عرض ۴۰ سنت و قطر ۷۸ میل در طول و قطعات مختلف که در دو ردیف به دیوار غربی محوطه فروش سنگ پارسیان چیده شده که در همان مکان به امین اموال سپرده شده است که کارشناس منتخب با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در قیمت گذاری و قرار گیری ملک و جميع جهات موثر جمع كل ارزش سنگ نمای مذکور متری400/000 ریال مجموعا به قیمت 100/000/000ریال بعنوان قیمت پایه کارشناسی اعلام داشته که این امر مصون از اعتراض واقع گردیده است. مال موصوف در روز یکشنبه مورخه 97/7/29 از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف لاهیجان واقع در دادگستری قدیم با حضور نماینده محترم داستان لاهیجان از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مزایده در روز و ساعت تعیین شده شروع و از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و خریدار موظف است ده درصد از قیمت کل خریداری شده في المجلس پرداخت و مانده ثمن معامله را حداکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت ورسید آنرا به اجرا تسلیم نماید و چنانچه خریدار نتواند در مهلت تعیین شده باقیمانده ثمن معامله (۹۰ درصد باقیمانده) را در فرجه مقرر پرداخت نماید وفق ماده ۱2۹ قانون اجرای احکام مدنی سپرده او (وجه ۱۰ درصد واریزی) پس از کسر هزینه های عملیات اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط و در صورت درخواست مجدد خواهان مزایده تجدید میگردد. متقاضیان می تواند پنج روز قبل از برگزاری مزایده از ملک فوق واقع در آدرس فوق الذکر بازدید و جهت کسب اطلاعات بیشتر به این اجراء مراجعه فرمایند. این آگهی یک بار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی درج و در معابر عمومی ونقاط پرجمعیت شهر الصاق میگردد.

ح ۳۹۱۸ قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان لاهیجان- حدیثه حاجی پور

 

کلیدواژه ها: