مزایده فروش 2 دسته سنگ به ارزش 5 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/19 17:34 (157 نمایش)

به موجب نیابت واصله از شورای حل اختلاف شهرستان یزد آقای حمیدرضا دهقان محکوم است بپرداخت وجه چک به شماره ۲۴۳۰۲۸ به مبلغ 50،000،000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای حسین راددهی و شخص ثالثی به نام آقای احسان بوستانه در راستای استیفای محکوم به، اموال منقول (سنگ) را بعنوان مال معرفی نموده است که پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل ارزیابی گردیده است: «در خصوص ارزیابی سنگ تراورتن کرم عسلی ۶۰*۳۰ به متراژ ۲۵۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ۵۷۰۰۰۰ ریال و سنگ شیراز ۵۰*۳۰ به متراژ ۳۳۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ۴۷۰۰۰۰ لذا اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف تفت در نظر دارد در مورخ 97/8/20ساعت ۱۰ صبح از طریق مزایده نوبت اول و مطابق با قانون اجرای احکام مدنی سنگ فوق را با لحاظ شرایط ذیل بفروش برساند: - قیمت کارشناسی بعنوان قیمت پایه میباشد بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای فروش قرار میگیرد. -سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی میباشد و میبایست بشماره حساب ۲۱۷۱۲۹۵۸۷۸۰۰۲سپرده دادگستری نزد شعب بانک ملی واریز و اصل فیش را به همراه تقاضای کتبی خود و مبلغ پیشنهادی در پاکت قرار داده و تحویل نمایند و تقاضایی که فاقد ده درصد سپرده باشد فاقد اعتبار و ترتیب اثر داده نخواهد شد. -برنده مزایده میبایست ظرف مدت معین (حداکثر یک ماه) نسبت بپرداخت باقیمانده مبلغ پیشنهادی اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد. -از نظر اجرا اقدام به شرکت در مزایده به معنی اطلاع و رعایت کامل و قبول شرایط و مقررات حاکم بر مزایده و همچنین اطلاع از وضعیت و کیفیت مال مورد مزایده و نحوه انتقال و تشریفات و هزینه های مرتبط با آن میباشد. ضمنا" تحویل منوط به قطعیت عملیات اجرایی مزایده میباشد و در صورت عدم حضور محكوم عليه جهت پیگیری، انجام مقدمات انتقال می بایست توسط برنده مزایده صورت گیرد. - پاکتهای پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان در مزایده راس ساعت 10 صبح مورخ فوق الذکر در محل دفتر اجرای احکام حقوقی تفت بازگشایی خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بلامانع و آزاد میباشد.

-متقاضیان برای اخذ اطلاعات بیشتر یا عنداللزوم بازدید در مدت ۵ روز قبل از زمان مزایده میتوانند در ساعات اداری ایام غیر تعطیل به دفتر اجرای احکام حقوقی تفت مراجعه نمایند. ۹۷۰۲۱۷ مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف تفت

 

کلیدواژه ها: