مزایده فروش 240 متر تراورتن کرم به ارزش 5میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/19 17:27 (152 نمایش)

بموجب نیابت صادره از شورای حل اختلاف تهران له ابوالفضل صالحي عليه على نوعی محكوم عليه محکوم است به پرداخت96/042/500 و پرداخت 3/000/000 ریال حق این رشته کارشناسی جمعا به مبلغ99/042/500  ریال در حق محکوم له چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له بشرح زیر به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 97/7/24 از ساعت 12:30 صبح الى ۱۳ صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کرج بفروش برسد مزایده از قیمت52/800/000 ریال کارشناسی شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد می نماید. ۱۰٪ از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمین شده) في المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین می گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته نخواهد شد. ضمنا طالبین می توانند ظرف ۷ روز قبل از مزایده به دفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است.

۱- ۲۴۰ مترمربع سنگ تراورتن کرم رنگ

مدیر اجرای احکام مدنی

                                                                               شورای حل اختلاف کرج

کلیدواژه ها: