مزایده فروش 5 دسته سنگ در کوهپایه

نوشته شده توسط : در : 1397/7/18 8:50 (161 نمایش)

شماره نامه: ۱۳۹۷۰۰۹۰۰۰۸۸۹۳۷۸ شماره پرونده: ۹۰۰۹۹۸۰3۵۱۴۰۱۰۰6 شماره بایگانی پرونده: ۹۶۰۱۴۴ بدینوسیله اجرای احکام دادگاه عمومی کوهپایه در نظر دارد در پرونده اجرایی کلاسه 960144 این دادگاه سنگها و اجناس ساختمانی واقع که در شرکت سنگ آنتیک آتروپات به نشانی شهرک صنعتی سجزی، فاز ۲، خ هشتم پ ۲۴ را که شامل سنگ طرح کرافیستون به ابعاد 2/5×10، 2/5×15، 2/5×20، 5×10، 5×15، 5×20، 7/5×15، 7/5×20 سانت به ضخامت 1/5 الی 2/5 سانت همگی سنگ تراورتن جمعا به متراژ حدود یک هزار مترمربع و هر متر مربع 300/000 ریال جمعا سیصد میلیون ریال و ۲- سنگهای قیچی سالون سایر 3×10، 3×15، 3×20، 6×10، 6×10، 6×15، 6×20، 9×10، 9×15، 9×20، 10×10، 10×15، 10×20، 12×15، 12×20، 15×25، 15×25، 15×30، 20×20، 20×30، 20×40 و به ضخامت 1/5تا سه سانت به رنگهای قهوه ای و زرد به متراژ متوسط ۵۰۰ متر مربع و هر مترمربع400/000 ریال و جمعا دویست میلیون ریال و ۳- سنگهای تزیینی بتایل های ۳۰×۶۰ چسبیده شده روی طوری و آماده نصب به ضخامت 1/5تا ۳ سانتی معادل ۵۰۰ متر مربع با رنگ های الواناز قرار هر متر مربع 350/000 ریال و جمعا 175/000/000 ریال، ۴- سنگ های قیچی بعرض ۲ سانت و طول ۱۰ سانت به ضخامت 1/5 تا ۲ سانت سنگ تراورتن به رنگ کرم بژ و شکلاتی معادل ۵۰۰ متر مربع و قیمت هر متر مربع 350/000ریال و جمعا 175/000/000 ریال و ۵- روشویی کابینتی چوبی با کاسه چینی سفید به تعداد هشتاد عدد و هر عدد 6/000/000 ریال و جمع480/000/000 ریال را به مزایده گذاشته و به فروش برساند لذا جلسه مزایده برای 97/7/18 ساعت 9 صبح الی ۱۰ و محل اجرای مزایده اجرای احکام دادگاه عمومی کوهپایه تعیین می گردد طالبين خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده از سنگها به نشانی فوق الذکر بازدید و در جلسه مزایده شرکت نمایند، شرکت کنندگان در مزایده شخص یا اشخاصی خواهند بود که مبلغ ده درصد از قیمت مزایده را في المجلس پرداخت نمایند. مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی کوهپایه شناسه ۳۴۸۱۵۴

 

 

کلیدواژه ها: