مزایده فروش 200 متر سنگ نما به ارزش 6 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/18 8:45 (161 نمایش)

در اجرای ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی به موجب پرونده اجرایی به شماره ۹6۰۲۳۶ ج اول، اموال متعلق به آقای جابر فتوحی که در قبال طلب آقای مصطفی رنجبر از نامبرده توقیف شده است به شرح ذیل:

۲۰۰ متر مربع سنگ نما واقع در مرند -روستای بنگین- کوی گل محمد، توقیف و طی تشریفات قانونی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده که وی ارزش هر متر مربع سنگهای توقیفی را 300/000 ریال و ارزش کل سنگهای توقیفی به متراژ مذکور را به میزان 60/000/000 ریال ارزیابی نموده است که اموال موصوف روز سه شنبه مورخه 97/7/17 از ساعت ۹ الى 10 صبح از طریق مزایده در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مرند بفروش خواهند رفت. مزایده از قیمت پایه شروع به بالاترین و آخرین قیمت اعلامی از جانب خریدار واگذار خواهد شد ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی مزایده في المجلس دریافت و برای باقی به مدت یک ماه مهلت داده خواهد شد که در صورت انصراف یا عدم پرداخت مبلغ واریزی بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. طالبين جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از مال مورد مزایده میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه و در جلسه مزایده شرکت نمایند./

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مرند - مهام

 

کلیدواژه ها: