مزایده فروش 6 دسته سنگ به ارزش 11 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/18 8:43 (116 نمایش)

به موجب یک فقره پرونده اجرائیه کلاسه 950008  صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش سنگر له محمد معتدل بطرفیت فریدون نجات به خواسته مطالبه پرداخت 9/000/000ریال بابت نیمعشر دولتی واقع در دادگاه سنگر که با انجام عملیات اجرایی و تشریفات قانونی و با ارزیابی کارشناس اهل فن و منتخب دادگستری قربانی در اجرای ماده ۱۱۳ الی 136/137 قانون الی ۱۴۷ اجرای احکام مدنی در مرحله دوم به شرح ذیل بفروش می رسد. از محل مال معرفی شده محكوم عليه به ادرس سنگر، قبل از شاقاجی سکاچا خیابان شهید جمشید عباسی نژاد گارگاه سنگ بلوک زنی فرهمند اموال مذکور عبارتست از مقداری سنگ ساختمانی مشتمل بر موارد زیر که در بخشی از محوطه کارگاه و در کنار هم دپو شده بودند و طول و عرض این سنگهای ساختمانی متفاوت بود و خصوصا طول سنگهای هم تیپ نیز نامساوی بود و در طوالهای نیم متری تا سه متری در کنار هم انباشته بودند و در اثر استهلاک طبیعی بخاطر عوامل جوی اعم از باد و باران و آفتاب و... در حد کمی فرسوده و لب پر شده بودند و سطح بیشتر سنگها نیاز به ساب دارد و با توجه به وضعیت فعلی آنها و درجه کیفی آنها و اندازه طول ابعد آنها قیمت بشرح زیر تعیین میگردد:

۱-سنگ نمای تراورتن شکلاتی بی موج درجه سه کاشان با عرض ۴۰ سانتیمتر در طولهای مختلف بمقدار کل حدود ۲۶۳ متر مربع دار قرار هر مترمربع دویست هزار ریال بمبلغ (52/006/000) ریال

2- سنگ تراورتن کرم درجه دو آبیار با کنای ۳۵ سانتیمتر در طولهای مختلف بمقدار كل ۴۵ متر مربع از قرار هر متر مربع یکصد و پنجاه هزار ریال بمبلغ 6/750/000 ریال

۳-سنگ فرش گوهره درجه دو با ابعاد ۴۰*۴۰ به سانتیمتر بمقدار کل ۵۸ متر مربع از قرار هر متر مربع دویست هزار ریال بمبلغ یک میلیون (11/600/000) ریال.

۴-پلاک فرشی نساییده درهم شکلاتی درجه سه ابعاد ۴۰*۴۰ به سانتيمتر بمقدار کل حدود ۶۰ متر مربع و پلاک فرشی نساییه درهم شکلاتی درجه سه به ابعاد تا 40*30  به سانتيمتر بمقدار کل حدود ۳۶ متر مربع (جمعا بعقدار ۹۶ متر مربع) از قرار هر متر مربع یکصد هزار ریال بمبلغ (9/600/000) ریال

5- سنگ پله گوهره سه سانتیمتری درجه دو در طولهای مختلف با میانگین ۱۱۰ متر و پهنای ۳۵ سانتیمتر مقدار حدود ۳۸ متر مربع از قرار هر متر مربع سیصد و بیست هزار ریال بمبلغ (12/160/000) ریال

6- سنگ پلاک گوهره دو سانتیمتری درجه دو در طولهای مختلف به پهنای ۴۰ سانتیمتری بمقدار کل ۱۰۸ متر مربع از قرار هر متر مربع دویست هزار ریال بمبلغ (21/600/000) ریال. النهایه با توجه قیمتهای مندرج در سه بند بالا همچنین با توجه به وضعیت فعلی آنها و شرایط و درجه کیفی فعلی آنها ارزش کل مال معرفی شده توسط محكوم عليه بشرح ردیفهای بالا به نرخ عادله روز اجرای قرار این کارشناسی برابر با مبلغ یکصد و چهارده میلیون سیصد و ده هزار(114/310/000) ریال معادل یازده میلیون و چهارصد و سی و یک هزار تومان تعیین و تقویم میگردد. وقت مزایده: روز یکشنبه مورخه 97/7/15 از ساعت 9/5 الی ۱۰ صبح محل مزایده: دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه سنگر از ناحیه طرفین پرونده اعتراضی واصل نگردیده و کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب می شوند و مبلغ ۱۰ درصد پیشنهادی را في المجلس از برنده مزایده نقدا اخذ و مایقی ظرف مدت یک ماه از تاریخ فروش وصول خواهد شد و در غیر اینصورت مبلغ ۱۰ درصد به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و همچنین کسانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می توانند ظرف ۵ روز قبل از شروع مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی سنگر از اموال مورد مزایده بازدید نمایند این اگهی برای اطلاع عمومی بر معابر الصاق و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی درج می گردد کلیه هزینه های فروش به عهده خریدار میباشد.

ح ۳۷۸۷ مدیر اجرای احکام مدنی حوزه قضایی سنگر-حسن نیا

 

کلیدواژه ها: