مزایده فروش 450 تن سنگ ساختمانی به ارزش 90 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/18 8:38 (134 نمایش)

 

به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۶۰۲۰۰۶۳۶ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی محلات و پرونده اجرایی شماره 960400 خواهان امیرعباس عمادی فر و خوانده احمد سلیمی به خواسته مطالبه طلب به مبلغ ۱۳۰۰۸۶۵۴ ریال با توجه به معرفی و توقیف ۴۵۰ تن سنگ تراوتیکس واقع در معدن تخت جمشید آتشکوه و کارشناسی توسط کارشناس سنگ های موصوف به شرح زیر ارزیابی گردیده و مقرر است سنگهای مذکور در مورخه 97/7/14 ساعت ۱۰ صبح الى 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول به نشانی محلات خيابان آیت اله مقدسی دادگستری از طریق مزایده به فروش برسد و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و مبلغ ده درصد مورد مزایده في المجلس از برنده اخذ خواهد شد. مورد مزایده فروش مقدار ۴۵۰ تن سنگ تراونیکس، تعداد 30 قطعه سنگ درجه 1 باکد A1 تا A30  کدگذاری گردید (که از 1A تا 30A) که باتوجه به وزن تقریبی حدود ۴۵۰تن مبلغ برآورد این قطعات نهصد میلیون ریال معادل نود ميليون تومان می باشد.

 

شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری محلات

کلیدواژه ها: