مزایده فروش گرانیت سبز کاهوئی به ارزش 13 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/18 8:36 (152 نمایش)

شعبه چهارم اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۴۴۳ اجرایی له على کمیلی علیه آقای وحید اقدسی تعدادی سنگ گرانیت سبز کاهوئی عرض ۴ سانت و ۱۶۰ متراژ مترمربع، که طبق نظریه کارشناس دادگستری آن به میزان 132/200/000 ریال ارزیابی و تقویم گردیده است را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده در مورخ97/7/14راس ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دادگستری کرمان و با حضور نماینده محترم دادستان برگزار می گردد علاقمندان به خرید می توانند در مدت ۵ روز قبل از روز معین شده برای بازدید از سنگ ها مذكور سنگ فروشی بیستون واقع در کمربندی شمالی (بزرگراه امام رضا) مراجعه، بازدید و ده درصد قیمت مورد نظر خود را به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی مرکزی کرمان واریز و فیش آن را به همراه پیشنهاد کتبی در داخل پاکت درب بسته تحویل این اجرا نمایند بدیهی است کسی برنده مزایده شناخته می شود که بالاترین قیمت را تقاضا نماید و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. ۱۲۷۲م/ الف

دادورز اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دادگستری کرمان استاد

شهین شهابی

 

 

کلیدواژه ها: