مزایده فروش 13 دسته سنگ به ارزش 330 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/18 8:34 (122 نمایش)

در پرونده ۱۰۵ ۹۷۰ ح ۲ اجرا حسب نیابت واصله از شعبه بیستم اجرای احکام مدنی اصفهان محكوم عليه اقای مرتضی موذنی آفارانی فرزند محمود به پرداخت مبلغ4/562/457/699  ریال در حق آقای مجتبی هیبتیان و مبلغ227/097/738  ریال حق الاجرای دولتی محکوم گردیده است که محکوم علیه در جهت پرداخت بدهی اقدام به معرفی اموال خود که شامل ۶۶۸۰ متر سنگ بشرح ذیل

۱-سنگ سفید عباس اباد موجدار و بدون موج درجه یک واحد ممتازمتر مربع قیمت 1/100/000متراژ 500 جمع کل 55/000/000 

2-سنگ سفید عباس اباد موجدار و بدون موج درجه یک واحد ممتاز متر مربع قیمت 1/100/000 متراژ 500 جمع کل 55/000/000

 3--سنگ کرم شکلاتی تکاب ۲ سانتی درجه یک واحد ممتاز متر مربع قیمت 500/000 متراژ ۵۰۰ جمع كل 250/000/000

۳-سنگ سیلور تکاب ۲ سانتی درجه دو واحد ممتاز متر مربع قیمت 400/000 متراژ ۳۰۰جمع کل 120/000/000 

۴-سنگ کرم روشن کج موج یزد 2 سانتی درجه دو واحد ممتاز متر مربع قیمت 400/000 متراژ ۳۰۰ جمع کل120/000/000

۵ - سنگ گرانیت مشکی نطنز 2 سانتی درجه یک واحد ممتاز متر مربع قیمت 500/000متراژ ۲۰۰ جمع کل 100/000/000

6- سنگ تراورتن قرمز و لیمویی آذرشهر ۲ سانتی درجه یک واحد ممتاز متر مربع قیمت 500/000 متراژ ۲۰۰ جمع کل 100/000/000

۷- سنگ کرم روشن رامشه ۲ سانتی درجه یک واحد ممتاز متر مربع قیمت 450/000 متراژ 2/500جمع کل1/125/000/000

8-سنگ کریستال تیشه ای ۴۰*۴۰ دوسانتی درجه ممتاز واحد ممتاز متر مربع قیمت 0300/000 متراژ ۵۰۰ جمع کل 15/000/000

۹-سنگ پله اداوی ۳ سانتی درجه یک واحد ممتاز متر مربع قیمت 350/000 متراژ ۳۰۰ جمع کل 105/000/000

۱۰-سنگ پله بوانات درجه ۲ واحد ممتاز متر مربع قیمت 550/000 متراژ ۲۰۰ جمع کل 110/000/000

۱۱- سنگ تراورتن ۲ سانتی شکلاتی درجه یک واحد ممتاز متر مربع قیمت 400/000متراژ ۱۵۰ جمع کل 60/000/000

۱۲-سنگ آماده ۳سانتی شیراز و کف فرش ۴۰*۴۰ درجه ممتاز واحد ممتاز متر مربع قیمت 500/000 متراژ ۲۸۰ جمع کل 140/000/000

۱۳ سنگ بوانات حکمی ۲ سانتی درجه یک متر مربع قیمت 500/000 متراژ ۲۸۰ جمع کل 140/000/000 جمع کل 3/305/000/000 پیوست و جمعا به ارزش3/305/000/000ریال می باشد و نظریه ارزیابی مصون از ایراد و اعتراض بوده لذا در روز سه شنبه مورخ 97/7/17 ساعت8/30 صبح در دادگستری شاهین شهر طبقه همکف واحد اجرای احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته می شود مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته می شود برنده مزایده باید ۱۰ درصد قیمت نهایی مزایده را همراه داشته باشد تا حساب سپرده دادگستری به شماره ۲۱۷۱۲۹۰۲۷۷۷۰۰۲نزد بانک ملی شاهین شهر واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقی ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و الا ضمن ابطال مزایده ۱۰ درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به صندوق دولت واریز می گردد. کسانی که مایل ب رکت در مزایده می باشند می بایست حداکثر ۵ روز قبل از مزایده به دایره اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبی خود به همراه قیمت پیشنهادی را به دایره اجرای احکام مدنی تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. محسن منتظری - دادورز اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگستری شاهین شهرا۲۴۸۵۵ /م الف

 

 

کلیدواژه ها: