مزایده فروش 370 متر سنگ نما به ازاء هر متر 37 هزار تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/18 8:26 (133 نمایش)

شماره بایگانی شعبه ۹۷۰۰۵۲ به موجب کلاسه اجرایی شماره ۹۷۰۰۵۲ مطرح در اجرای احکام مدنی دادگستری لنگرود، وفق دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۴۲۰۲۰۱۱۷۰ مورخ 27/12/1394 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی لنگرود ، له آقا/ خانم مهیار غنمی - و علیه آقا / خانم مهران یحیی پور فرزند قاسم به خواسته مطالبه وجه چک و پرداخت نیم عشر اجرایی، این اجرا بر اساس نظریه کارشناسی کارشناس محترم خبره فن با توجه به تعرفه مال توسط محكوم عليه (که در اختیار امین آقای غلامعلی بهمنی مقدم قرار گرفته است - بلوار حافظ، جنب شیرینی سرای کاج) مبادرت به انجام مزایده می نماید: مال توقیف شده بر اساس نظریه کارشناس خبره فن حدود ۳۷۰ متر مربع سنگ نمای ساختمانی (چهار نوع) به قرار هر متر مربعی ۳۷۰۰۰ تومان برآورد و قیمت گذاری شده است. مال فوق الدگر از طریق مزایده و از قیمت پایه به شرح مذکور به معرض فروش گذاشته خواهد شد و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده اعلام خواهد شد قسمتا ۱۰ درصد مبلغ خريداري في المجلس از برنده مزایده اخذ و ایشان مکلف است طرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت مابقی مبلغ اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت، ۱۰ درصد پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوی دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد طالبین می توانند به مدت ۵ روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی لنگرود حاضر شده و هماهنگی لازم را معمول نمایند. مزایده روز پنج شنبه مورخ 1397/07/15 از ساعت ۱۱ الى ۱۲ ظهر در محل اجرای احکام مدنی لنگرود انجام می شود. این آگهی مستند به ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی برای یک نوبت و در یکی از جراید کثیر الانتشار جهت اطلاع عموم درج می گردد . ضمنا به هر دلیل مورخ یاد شده تعطیل رسمی اعلام می گردد. اولین روز کاری پس از آن، برگزاری مزایده در همان ساعت اعلام شده می باشد.

ح ۳۹۵۹ دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری لنگرود- نقدی

 

کلیدواژه ها: