مزایده فروش 10 دسته سنگ به ارزش 20 میلیون تمان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/18 8:24 (105 نمایش)

شماره پرونده اجرائی ۹۷-۴۵۲ محکوم له میر یوسف مرسلي محكوم عليه امین علیزاده محکوم به محکومیت مالی مورد مزایده عبارت است از تراورتن عباس آباد ۶۰ متر مرغوبیت کم و تراورتن سفید ۶۰ مترمربع و تراورتن کرمی ۶۰ متر مربع و تراورتن مهاباد ۶۰ متر مربع و تراورتن کرمی سیر و تراورتن اذر شهر ۵۰ متر مربع و سنگ پله گوهره ۵۰ متر مربع و سنگ پله چینی ۲۰ متر مربع و سنگ لاينستون ۱۰۰ متر مربع و سنگ گوهره کرم ۴۰ متر مربع و سنگ تراورتن پرتغالی ۵۰ متر مربع که جمعا به قیمت 201500000ریال توسط کارشناس محترم ارزیابی گردیده است که با توجه به تقاضای محکوم له و بلحاظ عدم پرداخت محکوم به از طرف محکوم علیه ملک فوق از طریق مزایده فروخته خواهد شد مزایده از قیمت پایه شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد

شرایط مزایده 1- جلسه مزایده به تاریخ 15/7/97 یکشنبه راس ساعت ۱۲ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری و با حضور نماینده محترم دادستانی دادسرای عمومی انقلاب میاندواب و متقاضیان خرید برگزار خواهد شد - برنده مزایده باید ده درصد معامله را في المجلس و مابقی را ظرف یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید - شرکت کنندگان می توانند ۵ روز قبل از جلسه مزایده با هماهنگی این دفتر از اموال مورد مزایده بازدید نمایند - کلیه هزینه های نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده می باشد

م الف ۳۰ دفتر شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان

میاندواب

 

 

کلیدواژه ها: