مزایده فروش 77 متر سنگ مرمر به ارزش 50 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/9 14:59 (135 نمایش)

در خصوص پرونده اجرایی کلاسه ۹۷۱۳۷۵ اول مدنی برله علیرضا چاروقچی با وکالت پناهی بر عليه محمد و علی خداپرست به خواسته مطالبه مبلغ 472/068/000 ریال از بابت خواسته و مبلغ 11/100/000ریال از بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین اموال محكوم عليه توقیف دین از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 97/7/10 روز 3شنبه از ساعت ۱۱ الى ۱۲ ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع در تبریز گلکار اول بعثت مجتع شهید بهشتی طبقه دوم بفروش خواهد رسید. مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به مابقی حداکثر یکماه فرصت داده میشود. برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند. مورد مزایده ۷۷ متر مربع سنگ مرمر ۴۰*۴۰ از قرار هر متر 6/500/000 ریال جمعا به ارزش 500/000/000 ریال می باشد

ح/۸۰۶۹ اجرای احکام مدنی اول تبریز - سوسوی

کلیدواژه ها: