مزایده فروش 5 دسته سنگ به ارزش 43 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/9 14:56 (137 نمایش)

در کلاسه اجرایی احکام مدنی دادگستری علی آباد کتول به شماره ۹۷۰۲۹۶ (طی نیابت واصله از اجرای احکام مدنی نی ریز)  محكوم عليه: مهدی دمیری فرزند حبيب محکوم است به پرداخت مبلغ 423/785/462ریال در حق محکوم له ع على اکبر شکیبا فر فرزند رستم و مبلغ21/189/273  ریال بابت هزینه اجرا در حق دولت در راستای استیفای محکوم به محكوم عليه اموالی به شرح ذیل تعرفه نموده است که برابر مقررات توقیف و مورد کارشناسی قرار گرفته است که با رعایت شرایط مزایده به فروش میرسد متقاضیان خرید میتوانند به اجرای احکام مدنی مراجعه و پیشنهاد خود را برای خرید  مال مورد مزایده ارائه نمایند برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را از قیمت پایه (کارشناسی شده توسط کارشناس) ارائه و قبول نماید، توصیف اموال 

1- سنگ مرمریت مهکام به متراژ ۴۵۰ متر مربع مجموعا مبلغ 202/500/000ریال

۲- سنگ پله سفید نی ریز به متراژ ۱۳۰ متر مجموعا به مبلغ 84/500/000 ریال

۳- سنگ پله پر کاووسیه متراژ ۵۰ متر مربع مجموعا به مبلغ 35/000/000 ریال

۴- سنگ 15×40 نی ریز به متراژ ۱۰۰ متر مربع مجموعا به ارزش 35/000/000 ریال

۵- سنگ تراورقی گرم به متراژ 750/000 مجموعا به ارزش 750/000/000 ریال ارزش مجموع کالاهای فوق به مبلغ 432/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

زمان و مکان مزایده زمان مزایده روز سه شنبه مورخ 97/7/10 ساعت ۱۱ الى ۱۲ مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتول شرایط مزایده: ۱- مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را در جلسه مزایده قبول نماید ۲- برنده مزایده می بایست ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی را نقدا و في المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز و الباقی را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ جلسه مزایده واریز نماید و الا وفق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی سپرده واریزی 10 درصد پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. ۳- کلیه هزینه های نقل و انتقال ملک اعم از عوارض مالیات و غیره به عهده برنده مزایده میباشد ۴- مطابق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اشعاری چنانچه شکایتی راجع به مزایده باشد می بایست ظرف یک هفته از تاریخ مزایده تقدیم شود و تحویل ملک پس از تایید صحت جریان مزایده از ناحیه دادگاه صادر کننده اجراینه خواهد بود در صورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی در رابطه با خریدار ندارد و فقط مبلغ سپرده ۱۰ درصد تودیع خواهد شد. ۹۶۹.

مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتول- محمد میرشکار

 

کلیدواژه ها: