مزایده فروش 12 قطعه سنگ اسلب مصنوعی به ارزش 14 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/7 7:11 (155 نمایش)

به موجب دادنامه شماره ۷۳ صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محلات و پرونده اجرایی شماره  ۹۶۰۴۴۵ له آقای علی غضنفری و عليه شرکت توس مرمر بخواسته مطالبه طلب به مبلغ ۱۳۰۹۰۴۷۷۵ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت با توجه به معرفی و توقیف تعداد ۱۲ قطعه سنگ مصنوعی اسلب، متعلق به محكوم عليه واقع در قطب صنعتی ارقده شرکت توس مرمر و کارشناسی توسط کارشناس سنگ های موصوف به شرح زیر ارزیابی گردیده و مقرر است سنگ های مذکور در مورخه 97/7/9 ساعت ۱۱ صبح الی ۱۲ ظهر در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول به نشانی محلات خ آیت اله مقدسی دادگستری از طریق مزایده به فروش برسد و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. و مبلغ ده درصد مورد مزایده في المجلس از برنده اخذ خواهد شد. مورد مزایده فروش تعداد سیزده قطعه سنگ مصنوعی اسلب قرمز رنگ به ابعاد یک متروسی در سه متر ارتفاع از قرار هر قطعه اسلب یک میلیون و یکصد هزار تومان جمعا به مبلغ 143000000ریال برآورد قیمت می گردد.

شعبه اول اجرایی احکام مدنی دادگستری محلات

 

 

 

 

کلیدواژه ها: