مزایده فروش 7 دسته سنگ به ارزش 64 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/7 7:8 (20 نمایش)

در خصوص پرونده اجرایی کلاسه ۹۶۰۸۷۴ بر له محمدزارعشاهی بر علیه آرش راعیان شتربانی به خواسته مطالبه مبلغ1/484/961/010  ریال از بابت خواسته و مبلغ 55/000/000 ریال از بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین اموال محكوم عليه توقیف دین از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 97/7/9 روز شنبه از ساعت ۱۱ الى ۱۲ ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع در تبریز خ گلکار خ بعثت مجتمع شهید بهشتی طبقه 2 شعبه سوم اجرای احکام مدنی بفروش خواهد رسید. مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس اخذ و به مابقی حداکثر یکماه فرصت داده میشود. برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبين مي توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند. مشخصات اموال مورد مزایده:

۱- کد سنگ : ۱۴۰۷ نوع سنگ : پر طاوس درجه یک ۲۷۷ متر مربع - 375/000 ریال - و 103/875/000 ریال

۲- کد سنگ ۱۴۰۸ نوع سنگ: سنگ تراورتن ممتاز عسلی ۱۰9۴ متر مربع - 420/000 ریال- 259/480/000 ریال

۳- کد سنگ: ۱۰۶۹ نوع سنگ: سنگ تراورتن ممتاز درجه یک 50 متر مربع - 300/000 ریال- 15/000/000ریال

۴- کد سنگ: ۱۴۱۲ نوع سنگ: سنگ تراورتن یک متری ۸۸ عدد-155/000ریال -13/620/000ریال

5- کد سنگ: ۱۴۱۳ نوع سنگ: سنگ تراورتن 1/50 متری ۸۰ عدد 165/000 ریال 13/200/000 ريال

6- کد سنگ:۱۴۱۴ نوع سنگ: سنگ تراورتن 1/10 متری ۱۳۹ عدد- 175/000 ریال - 36/335/000 ریال

7- کد سنگ: ۱۴۱۵ نوع سنگ: سنگ تراورتن 1/15 متری ۶۵ عدد- 180/000 ریال- 11/700/000ریال

قیمت کل 641/220/000 ریال

ح/۸۰۸۴ اجرای احکام مدنی سوم اجرا تبریز

 

 

 

کلیدواژه ها: