مزایده فروش 150 متر سنگ موج دار دره بخاری به ارزش 12 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/5 7:21 (152 نمایش)

 

به موجب دادنامه شماره 950۹۹۷۸۹۱۱۱۰۰۸۵۲  صادره از شعبه اول دادگاه شورای حل اختلاف محلات و پرونده اجرایی شماره ۹۶۰۴۳۱ خواهان محسن الى بخشی و خوانده مرتضی حق روستا به خواسته مبلغ 105/140/000  ریال و پرداخت مبلغ ۵2۵۷۰۰۰ ریال بابت نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت باتوجه به معرفی و توقیف ۱۵۰ متر سنگ موج دار دره بخاری به نشانی سنگبری آپادانا واقع در قطب صنعتی صدریه و کارشناسی توسط کارشناس سنگ های موصوف به شرح زیر ارزیابی گردیده و مقرر است سنگ های مذکور در مورخه 97/7/9 ساعت ۱۰ صبح الی ۱۱ صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول به نشانی محلات خیابان آیت اله مقدسی دادگستری از طریق مزایده به فروش برسد و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و مبلغ ده درصد مورد مزایده في المجلس از برنده اخذ خواهد شد.

مورد مزایده ۱۵۰ متر سنگ موج دار دره بخاری به مبلغ 120/000/000ریال 120/000/000= 800000* 150 متر مربع موج دار دره بخاری

دفتر شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان محلات

 

 

 

کلیدواژه ها: