مزایده 800 متر سنگ تراورتن بی موج به ارزش 26 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/2 9:13 (148 نمایش)

 

در پرونده کلاسه ۹۷۰۴۲۲ ارجاعی و به موجب حکم شماره ۲۳۲ صادره از شعبه ۲۲ شورای حل اختلاف مجتمع شماره یک شهرستان شیراز محكوم عليه سعید آزرم فرزند محمد حسین محکوم است به پرداخت مبلغ ۲۲۸۰۹۳۰۱۵ ریال در حق محکوم له و مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت نیم عشر اجرائی در حق صندوق دولت، با توجه به اینکه به محكوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام نموده است و بنا به درخواست محکوم علیه و به منظور استیفا محکوم به و هزینه اجرائی مقدار ۸۰۰ متر مربع سنگ نما تراورتن بی موج هر متر مربع ۳۲۰۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ 256000000ریال از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح فوق توصیف و ارزیابی شده است و مقرر است اجرای احکام حقوقی دادگستری فسا از ساعت 9 صبح الی ۱۲ ظهر مورخ 97/7/4در محل اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف فسا به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه شروع میشود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده في المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از برنده مزایده اخذ و الباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملک به وی مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد و در صورت وصول اعتراض از ناحیه طرفین ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد. ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت ۵ روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظریه کارشناسی بدین شرح می باشد:

مقدار ۸۰۰ متر مربع سنگ نما تراورتن بی موج هر متر مربع ۳۲۰۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۲۵۶۰۰۰۰۰۰ ریال نشانی: استان فارس شهرستان فسا-خیابان شهید منتظری- روبه روی مخابرات - کد پستی: ۷۴۶۱۴۱۳۵۳۵

 

۶۰۴/م.الف- قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف شهرستان فسا- فرزانه محیط(۶۸۵)

 

 

 

کلیدواژه ها: