مزایده فروش 260 متر تراورتن ادواری و 408 متر ابری لایبید به ارزش 17 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/31 11:56 (170 نمایش)

 

در خصوص پرونده اجرایی به کلاسه فوق صادره از حوزه ۷۶ شورای حل اختلاف ۱۵ تهران له مصطفی اسکندری و عليه نیما رجبی نسب که محكوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ  168/090/500بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی به همین منظور بنا به درخواست محکوم له اموال شامل شرح ذیل متعلق به محکوم علیه از سوی این اجرا توقیف و پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده است. ۱- تعداد ۲۶۰ متر مربع سنگ تراورتن ادواری ۲- مقدار ۴۰۸ متر مربع ابری لایبد که مقرر شد در روز شنبه مورخ 97/7/7 از ساعت 17/30 الى 18/30در محل اجرای توقیف اموال واقع در تهران خ خاوران خ صادقی کوچه ستاره مریخ از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد ده درصد پیشنهادی از خریدار به صورت نقدی اخذ و مابقی ظرف یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد

م الف ۶۱۷۲۲ دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ۱۵ تهران

کلیدواژه ها: