مزایده فروش 8 دسته سنگ به ارزش 18 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/26 17:14 (150 نمایش)

 

در پرونده اجرائی کلاسه ۹۶۱۵۵۷ به موجب اجرائیه صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری هشتگرد محكوم عليه شرکت سنداژ مهر محکوم است به پرداخت مبلغ ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در حق محكوم له ابراهيم واحدی و پرداخت مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت هزینه اجرائی در حق دولت چون مشارالیه پس از ابلاغ اجرائیه ظرف مهلت قانونی از پرداخت محکوم به امتناع نموده، بنا به تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل از محكوم عليه اموالی توقیف و کارشناس مربوطه پس از ارزیابی ارزش کلی آن ها را به شرح آتی تعیین نموده: اموال توقیفی واقع در شهر جدید هشتگرد فاز چهارم شرکت سونداژ مهر، سنگ های توقیف شده ۷۵۰ متر بوده و ارزش آن 90،000،000 ریال اعلام می گردد. کارشناسی دوم شامل: اموال توقیف شده شامل ۱- تعداد سیصد و پنجاه کیسه چهل کیلیویی گچ قدیمی هر کیسه دو هزار و پانصد تومان به ارزش کلی به مبلغ 8،750،000 تومان ۲- سرامیک ۶۰*۳۰ دویست و سی کارتن. قیمت هر کارتن هشت هزار تومان به ارزش کلی 1،840،000 تومان ۳- سرامیک ۲۵*۲۵ بیست کارتن. قیمت هر کارتن هفت هزار تومان به ارزش کلی 140،000 هزار تومان ۴- کاسه توالت کف تحت بیست عدد. هر عدد هفده هزار تومان به ارزش کلی 340،000 هزار تومان ۵- فریم پنجره بیست عدد. هر کدام تقريبا بیست کیلو گرم. آهن ضایعات هر کیلو هزار و پانصد تومان به ارزش کلی 600،000 هزار تومان ۶- فریم درب بیست عدد. هر کدام تقریبا پانزده کیلو گرم به ارزش کلی ۴۵۰٬۰۰۰ هزار تومان ۷- سنگ کنار پله گوهره، هجده متر مربع هر متر مربع شانزده هزار تومان به ارزش کلی 288،000 هزار تومان. ۸- سنگ کف به ابعاد ۳۰*۱۵ به متراژ پانصد و سی متر مربع. هر متر مربع ده هزار تومان به ارزش کلی ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ هزار تومان ۹- موتور ژنراتور برق یک عدد به ارزش کلی ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان. جمع كل اموال به ارزش ۱۷٫۸۳۳٫۰۰۰ میلیون تومان برآورد اعلام می گردد. نظریه مذکور به محكوم عليه ابلاغ در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشد و محكوم له تقاضای مزایده و فروش اموال توقیفی را نموده، لذا اموال مذکور به صورت مزایده حضوری از طریق اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد در مورخ 97/7/3 از ساعت 9 صبح الی ۱۰ در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد به فروش خواهد رفت، کسانیکه مایل به شرکت در مزایده خرید می باشند می توانند تا مهلت پنج روز قبل از مزایده اموال آگهی شده را ملاحظه و سپس در تاریخ و ساعت مقرر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده موظف است ۱۰ درصد قیمت خرید را نقدا در محل مزایده تودیع نمایید. /۶۵۴

مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد - دهقان

 

کلیدواژه ها: