مزایده فروش 200 متر سنگ تراورتن کرم اصفهان به ارزش 14 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/25 16:44 (151 نمایش)

 

برابر با دادنامه ۹۵۰۹۹۷۱۹۴۶۳۰۱۰۴۳ و پیرو آن مفاد برگ اجرائیه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان بهشهر موضوع پرونده اجرایی کلاسه ۹۶۱۱۱۶ اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر محكوم عليه مصطفی سروری عموالين محكوم است به پرداخت 67،414،372 ریال بابت پیش پرداخت در حق محکوم له نبی دیرنده ايضا نیم عشر من باب حق الأجرا و نظر به اینکه محكوم عليه موصوف با وصف ابلاغ مفاد برگ اجرائیه بوی در فرجه مقرر قانونی اقدامی را در جهت اجرا مفاد آن معمول نداشته فلذا اموال مشارالیه اموال معادل محکوم به و هزینه اجرائی به شرح ذیل تامین و توقیف گردیده است. اموال تعرفه شده سنگ نما تراورتن کرم اصفهان می باشد که واقع در بهشهر خ امام هفده شهریور پایین تر از درمانگاه نجات - کوچه شهید یزدان پرست منزل بختیار سروری متعلق به محکوم علیه می باشد. اموال تعرفه شده به شرح ذیل می باشد:

۱- سنگ نما تراورتن کرم رنگ اصفهان به متراژ ۲۰۰ متر مربع به قیمت هر متر مربع 680،000 ریال جمعا به مبلغ 136،000،000ريال.

جمع ارش اموال توقیف شده به مبلغ 136،000،000ریال معادل سیزده میلیون و ششصد هزار تومان برآورده گردید. نتیجتا اموال موصوف آن تحویل حافظ گردیده و اموال موضوع توقیف برای روز دوشنبه مورخ 97/7/2 ساعت ۹ صبح الی ۱۱ از طریق مزایده و در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهشهر و براساس قیمت پایه به فروش می رسد طالبين می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر و در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است اموال موضوع مزایده را ملاحظه نمایند ضمنا مال موضوع آگهی متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را در جلسه حضوری مزایده و به صورت کتبی قبول کرده باشد توجها باینکه دایره اجرای احکام می تواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالاقتضاء بوعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ۱۰ درصد بها را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و تجدید می گردد ضمنا تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام آن صورت خواهد گرفت.

قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر

 

کلیدواژه ها: