مزایده فروش 40 کوپ سنگ مرمریت کرم استتخوانی نی ریز به ارزش 131 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/23 18:50 (192 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۶۰۵۶۲ این اجرای احکام به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۷۵۱۰۳۰۱۲۴۱ صادر از شعبه اول دادگاه حقوقی آباده مهدی دانشور فرزند اصغر و علی دانشور فرزند حسن به پرداخت ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۳۲۱۸۵۰۰۰ هزینه دادرسی و ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 95/2/26 تا زمان اجرای حکم قطعی در حق بانک مهر اقتصاد با وکالت فاطمه بانشی و مبلغ ۴۷۵۰۰۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده و در قبال مبالغ مذکور توسط نامبردگان موازی ۴۰ کوپ سنگ مرمریت کرم استخوانی منطقه نی ریز به وزن تقریبی ۶۰۰ تن معرفی و توقیف توسط هیات کارشناس به مبلغ ۱۳۱۶۵۳۵۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است که مصون از اعتراض واقع شده است با توجه به اینکه در نظر است از طریق مزایده حضوری روز دوشنبه مورخ 97/6/26ساعت ۹ صبح در شعبه اجرای احکام حقوقی آباده نسبت به فروش آن اقدام گردد مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریداران در صورت تمایل قبل از مزایده ضمن هماهنگی با امین اموال سعید دانشور ۰۹۱۷۷۵۱۱۴۳۵ نسبت به بازدید اموال اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قیمت مزایده اقدام و حداقل 10% آنرا في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید محکوم له می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید اما مأمورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند واقربا آنان تا درجه سوم سببی و نسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نمایند.

۳۱۲/م الف- رئیس اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی آباده - سید مرتضی نورالدینی

 

 

 

کلیدواژه ها: