مزایده فروش 210 متر تراورتن کرم به ارزش 6 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/22 23:10 (223 نمایش)

در پرونده کلاسه ۱۴۵ ۹۷۰ اجرایی برای صادره از شعبه ۱۱۸ شورای حل اختلاف ملایر آقای علی تاجوک محکومند

به پرداخت مبلغ 000/620/58 ریال به عنوان اصل خواسته در حق آقای حاجی محمد پور دهقان و مبلغ 2/931/000ریال بعنوان نیمعشر دولتی لذا باتوجه به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ذمه خویش اقدامی نکرده اند این اجرا به درخواست محکوم له اقدام به توقیف اموالی به شرح ذیل نموده که در تاریخ 97/6/25 ساعت ۱۱ الی ۱۲ اقدام به عملیات مزایده جهت تاديه دين محكوم عليه -عليهما- عليهم مینماید معهدا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معين شده است اموال مشروحه ذیل را ملاحظه نمایند- ۲۱۰ متر مربع سنگ تراورتن کرم شکلاتی اصفهان درجه ۲ می باشد و ارزش هر متر مربع 300/000 ریال به قیمت کارشناسی63/000/000ریال می باشد بدیهی است برنده مزایده کسی تلقی می گردد که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید و می بایست ده درصد را في المجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه تادیه کند. م الف ۱۲۸۷

مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف ملایر

 

کلیدواژه ها: