مزایده فروش 2532 متر سنگ مرمریت ارسنجان به ارزش 81 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/20 22:43 (140 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه ۹۲۰۲۳۴ اجرایی شعبه اول حقوقی یاسوج محکوم له سید عباس تقی زاده تقاضای فروش اموال توفیقی محكوم عليه: افشین صالحی نموده که نوع و مشخصات اموال مورد مزایده بشرح ذیل می باشد معادل مبلغ 881،578،260 ریال بابت اصل خواسته و سایر هزینه ها و تاخیر تادیه تا آخرین نرخ شاخص تیرماه ۹۷ در حق محکوم له عباس تقی زاده و مبلغ 22،000،000 ریال بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت و از طریق آگهی مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی استان کهگیلویه و بویراحمد را نموده به همین سبب در مورخ97/6/25 از ساعت ۱۱ الی 11:30 در محل شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی یاسوج مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از انجام مزایده اموال را به آدرس ذیل ملاحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع می شود براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۸۱۰٫۲۴۰٫۰۰۰ ریال بوده و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد و ۱۰ درصد قیمت اموال را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تحویل دهد و بقیه بهای اموال را ظرف ۳۰ روز پس از انجام مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت اول می باشد و نوع و مشخصات مال مورد مزایده به شرح ذیل می باشد اموال مورد مزایده مقدار ۲۵۳۲ متر مربع سنگ مرمریت ارسنجان از قرار هر متر مربع 320،000 ریال می باشد جمعا به مبلغ 810،240،000 ریال ارزیابی گردیده که توسط شخص ثالث آقای علی غلامیان جهت بدهی محکوم علیه آقای افشین صالحی به این اجرا معرفی نموده و به آدرس یاسوج - سنگ فروشی آقای بردیان روستای گنجه ای بزرگ خیابان شهید بخشیان بالاتر از مخابرات که تحویل آقای سالار پرویزیان بعنوان امین اموال گردید و لازم به ذکر است در تاریخ 97/5/15 آقای سالار پرویزیان امین اموال فوق در محل اجرای احکام شعبه اول حقوقی یاسوج حاضر گردیده و طی صورتجلسه مورخ 97/5/15 اموال فوق را تحویل شخص دیگری به نام آقای عنایت لیاقت فر شماره ملی ۴۲۲۱۴۰۸۴۰ فرزند حسینعلی و دارای تلفن همراه شماره 0۳۹۸۱۴۳۳۹۳۶ نموده است

 مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی یاسوج- ابراهیمی

 

 

 

کلیدواژه ها: