مزایده فروش ده دسته سنگ به ارزش 20 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/19 9:12 (136 نمایش)

شماره پرونده ۹۷-۴۵۲ محکوم له میر یوسف مرسلي محكوم عليه امین علیزاده محکوم به محکومیت مالی مورد مزایده عبارت است از تراورتن عباس آباد ۶۰ متر مربع مرغوبیت کم و تراورتن سفید ۶۰ متر مربع و تراورتن کرمی ۶۰ متر مربع وتراورتن مهاباد ۴۰ متر مربع و تراورتن کرمی سیر -تراورتن اذر شهر ۵۰ متر مربع و سنگ پله گوهر ۵۰ متر مربع و سنگ پله چینی ۲۰ متر مربع و سنگ لایمستون ۱۰۰ مترمربع و سنگ گوهر کرم ۴۰ متر مربع و سنگ تراورتن پرتقالی ۵۰ متر مربع کل برآورد شده ۲۰۱۵۰۰۰۰۰ ریال دویست و یک میلیون و پانصد هزار ریال شرایط مزایده ۱- جلسه مزایده به تاریخ97/6/24 روز شنبه راس ساعت ۱۱ صبح با حضور طرفین پرونده و متقاضیان خرید و نماینده دادستان محترم در محل دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری میاندواب برگزار خواهد شد - برنده مزایده باید ده درصد معامله را في المجلس و مابقی را ظرف یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید -متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از جلسه مزایده با هماهنگی این دفتر از اموال مورد مزایده بازدید نمایند - کلیه هزینه های نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده می باشد

م الف ۲۵ مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری

میاندواب

 

 

 

کلیدواژه ها: