مزایده فروش سنگ تراورتن به ارزش 10 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/17 20:6 (124 نمایش)

 

بموجب اجرائیه صادره از شعبه دوم حقوقی دادگستری نیشابور در کلاسه ۹۶۰۷۵۶ اجرایی محکوم علیه شرکت بناهای متقارن سنگین محکوم است به پرداخت مبلغ ۵۸۲۰۸۹۷۶ ریال در حق آقای علی براتیان توپکانلو و نیم عشر دولتی چون تا کنون محکوم علیه نسبت به پرداخت دیون خود اقدامی ننموده حسب تقاضای محکوم له اموال منقول محكوم عليه شامل سنگهای تراورتن دپو شده توقیف و توسط کارشناس دادگستری به مبلغ 100/000/000 ریال ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/6/19 از ساعت ۹ الی ۱۰ در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور با حضور نماینده دادستان محترم از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مورد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. ده درصد از بهای پیشنهاد شده نقدا و في المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی آن حداکثر ظرف مدت یک ماه وصول خواهد شد. طالبين به خرید میتوانند در مدت پنج روز قبل از انجام مزایده به اجرای احکام کیفری داسرای عمومی و انقلاب نیشابور مراجعه تا از جزئیات کامل اموال مورد مزایده مطلع و مزایده برای خریداران تشریح گردد و در صورت تمایل نظریه کارشناس را رویت و از مال توقیفی بازدید نمایند. این اجرا هیچگونه مسئولیتی جهت تحویل خودرو فوق الذکر را ندارد.

رادنژاد- مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور

 

کلیدواژه ها: