مزایده فروش یک قله سنگ به ارزش 3 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/16 22:37 (108 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۷۰۰8۰ اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان خوسف آقای مهران سلجوقی فرزند علی اکبر محکوم است به پرداخت : 1- مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/9/26 تا يوم الاداء و مبلغ 520/000ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای محمد اردونی و ۲ - مبلغ یک میلیون ریال (1/000/000) ریال بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت ، با عنایت به توقیف یک قله سنگ شبه گرانیت که حسب نظریه کارشناس ، سنگ مذکور دارای ابعاد3/45 متر طول، 1/8 متر عرض و 1/4متر ارتفاع به وزن 33/5تن و ارزش فعلی آن برابر با28/200/000 ریال می باشد که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 97/6/19ساعت ۹ الی 9:30 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان خوسف به فروش خواهد رسید. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. برنده مزایده می بایست ده درصد بها را في المجلس به عنوان سپرده به دایره اجرا تسلیم نماید و حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمایند. در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزينه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتيب بازدید، آنان از اموال توقیفی داده شود، مراسم مزایده با رعایت مواد ۱۱۳ به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد.

 

 

کلیدواژه ها: