مزایده فروش 4 دسته سنگ به ارزش 87 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/15 18:29 (204 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه ۹۳۰۰۳۷ اجرایی شعبه اول حقوقی یاسوج محکوم له آقای محمد حسین رومینا تقاضای فروش اموال توقیفی محكوم عليه: عطاء اله غلامیان را نموده که نوع و مشخصات اموال مورد مزایده بشرح ذیل می باشد معادل مبلغ504/100/000  ریال بابت اقساط معوق تا تاریخ97/5/7در حق محکوم له محمد حسین رومینا و مبلغ 200/750/000 ریال بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت و از طریق آگهی مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی استان کهگیلویه و بویراحمد را نموده به همین سبب در مورخ 97/6/18 از ساعت ۱۱ الی 11:30 در محل شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی یاسوج مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از انجام مزایده اموال را به آدرس ذیل ملاحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ868/500/000ریال بوده و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد و ده درصد قیمت اموال را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تحویل دهد و بقیه بهای اموال را ظرف ۳۰ روز پس از انجام مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت دوم می باشد و نوع و مشخصات مال مورد مزایده به شرح ذیل می باشد: ارزیابی سنگ انتیک قیچی متراژ ۹۵۰ و قیمت400/000ریال جمعا مبلغ 380/000/000 ریال -- مرمریت پرطاوسی ۸۰۰ متر مربع از قرار هرمتر 330/000ریال جمعا مبلغ 264/000/000 ریال -- سنگ مرمریت سفید ۵۰۰ متر مربع از قرار هر متر مربع 350/000 ریال جمعا مبلغ175/000/000ریال و سنگ مرمریت سفید راه پله ۱۱۰ متر از قرار هر متر 450/000 ریال جمعا مبلغ 49/500/000 ریال که مجموع کل سنگهای فوق به مبلغ868/500/000(هشتصد و شصت و هشت میلیون و پانصد هزار ریال) می باشد و لازم به ذکر است که سنگهای فوق از طرف شخص ثالث آقای علی غلامیان فرزند علی بابا شماره ملی ۴۲۳۰۵۷۲۸۹۱ بابت بدهی آقای عطاء اله غلامیان تا سقف مبلغ 560/000/000 ریال در حق محکوم له محمد حسین رومینا معرفی شده و مازاد بر ان را بابت بدهی محکوم علیه دیگر در پرونده کلاسه ۹۳۰۱۷۹ شعبه سوم اجرای احکام مدنی یاسوج ( پنجم سابق) واقع در روستای گنجه ای بزرگ بالاتر از خیابان شهید بخشیان به این اجرا معرفی نموده و سنگهای فوق در حال حاضر تحویل خود مالک آقای علی غلامیان دارای شماره تلفن ۰۹۱۷۶۲۶۹۱۹۸ گردیده است.

 

 

کلیدواژه ها: