مزایده فروش سنگ ساختمان به ارزش 10 میلیون تمان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/13 22:40 (140 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه 1234/95  اجرای شورا محكوم عليه جواد مخلصیان فرزند محمود به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال اصل خواسته و تاخیر تادیه (بعدا محاسبه می شود) و هزینه ها و خسارات دادرسی در حق آقای جواد کرابی و پرداخت حق الأجرای دولت محکوم گردیده است. چون محكوم عليه نسبت به پرداخت دیون خود اقدامی ننموده از ناحیه محکوم له توقیف چندین متر مربع سنگ از نوع کابینت کریستال، تروارتن کرم، تراورتن تنه درخت و تراورتن قرمز که شرح کامل آنها در پرونده ثبت و ضبط می باشد توقیف گردید. کارشناس منتخب پس از بازدید از سنگهای مذکور ارزش ریالی آنها را در انبار سبزوار 103/798/000 ریال ارزیابی نموده است.

مقرر است که در مورخه 97/6/17 ساعت 19/15اموال مذکور از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار در محل اجرای احکام مدنی دادگستری به فروش برسد. مزایده از قیمت کارشناسی شده شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدیدشان از اقلام مذکور داده شود. قابل ذکر اینکه ۱۰% از مبلغ پیشنهادی نقدا و في المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد. تحويل و تنظیم سند نابع مقررات جاری می باشد.

آگهی مزایده نوبت اول

اجرای احکام شورای حل اختلاف سبزوار

 

 

 

کلیدواژه ها: