مزایده فروش 450 متر سنگ تراورتن یزد به ارزش 22 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/12 10:33 (146 نمایش)

شماره : 9۷۱۰۱۱۱۷۲۶۱۰۱۱۸۲۳ شماره پرونده: ۹۵۰۹۹۸۱۷۲۰۲۰۰۲۳۱ ش ب : ۹۶۲۵۲۶ / در پرونده اجرایی ۹۶۲۵۲۶ شعبه اول اجرای احکام مدنی و به موجب دادنامه ۳۸۷ صادره از شعبه ۲ شورای حل اختلاف گرگان محكوم عليه آقای حسین رجائی فرزند علیرضا محکوم به پرداخت مبلغ205/720/348 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق آقای ابوالفضل شاهینی ومبلغ 8/500/000 ریال درحق دولت و محکوم و بدهکار می باشد و حسب تعرفه مال از سوی محکوم علیه در جهت استیفای محکوم به اموال ذیل توقیف و کارشناس منتخب به مبلغ 225/000/000 ریال ارزیابی نموده لذا اجرای احکام درنظر دارد پس از انجام تشریفات قانونی از طریق مزایده حضوری با شرایط ذیل الذكرمال مورد مزایده را بفروش برساند متقاضیان خرید میتوانند در جلسه مزایده شرکت و پیشنهادات خود را ارائه نمایند. مال مورد مزایده: شامل ۴۵۰ متر سنگ پلاک ساختمانی از نوع تراورتن یزد به عرض ۴ س . م در طول هر متر مربع 500/000 ریال می باشد.(زمان و مکان مزایده) زمان مزایده: روز چهارشنبه مورخه 97/6/14 ساعت ۱۱ الى ۱۲. مکان مزایده: گرگان -خ شهید بهشتی نرسیده به میدان کریمی نبش نوبخت ساختمان شورای حل اختلاف گرگان شعبه اول اجرای احکام مدنی، 1. مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع برده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ را در جلسه مزایده قبول نماید. ۲. برنده مزایده میبایست کل مبلغ مورد را نقدا پرداخت نماید. ۳.مزایده با حضور نماینده محترم دادستان و نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی و انقلاب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد. ۴. طالبین خرید میتوانند یک هفته قبل از اجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال منقول توقیف شده بازدید نمایند. ۵. تحویل مال مورد مزایده پس از پرداخت مبلغ مورد خرید میباشد.

مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی گرگان در شورا-نجار

 

 

 

کلیدواژه ها: