مزایده فروش 450 تن سنگ ساختمانی به ارزش 90 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/11 12:57 (54 نمایش)

به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۶۰۲۰۰۶۳۶ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی محلات و پرونده اجرایی شماره ۹۶۰۴۰۰ خواهان امیرعباس عمادی فر و خوانده احمد سلیمی به خواسته مطالبه طلب به مبلغ ۸1۳۰۰۸۶۵2 ریال با توجه به معرفی و توقیف ۴۵۰ تن سنگ تراونيكس واقع در معدن تخت جمشید آتشکوه و کارشناسی توسط کارشناس سنگ های موصوف به شرح زیر ارزیابی گردیده و مقرر است سنگهای مذکور در مورخه 97/6/13 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول به نشانی محلات خیابان آیت اله مقدسی دادگستری از طریق مزایده به فروش برسد و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و مبلغ ده درصد مورد مزایده في المجلس از برنده اخذ خواهد شد. مورد مزایده فروش مقدار ۴۵۰ تن سنگ تراونیکس، تعداد ۳۰ قطعه سنگ درجه 1 با کد A1 تا A30  کدگذاری گردید (که از A1 تاA30) که باتوجه به وزن تقریبی حدود ۴۵۰تن مبلغ برآورد این قطعات نهصد میلیون ریال معادل نود میلیون تومان میباشد.

900/000/000=450/000*20000تن

شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری محلات

 

 

 

کلیدواژه ها: