مزایده فروش 7 دسته سنگ به ارزش 35 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/10 20:44 (219 نمایش)

آگهی مزایده موضوع مزایده: فروش اموال توقیف نظریه کارشناسی پیوست شامل سنگ ساختمانی ارزش پایه مورد مزایده:349/20/000  ریال زمان مزایده 97/6/13 سه شنبه ساعت 16:00 محل مزایده: واحد اجرای احکام مجتمع شماره ۱۷ شورای حل اختلاف تهران آدرس خیابان قزوین بعد از دو راهی قپان خیابان شهید شیدایی خیابان تهمتن خیابان عارف قزوینی کوچه شعبانی محل بازدید: جهت بازدید به اجرای احکام مراجعه کردند توضیحات: هزينه نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده می باشد متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را تا قبل از برگزاری مزایده به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه ۱۷ تحویل نمایند

1 سنگ مرمریت درجه یک ۴۰ سانتی طولی به مساحت 24/66  متر مربع

۲ سنگ مرمریت ارومیه درجه دو ۴۰ سانتی طولی به مساحت 952/17 متر مربع

۳ سنگ تراورترن درجه دو ۴۰ سانتی طولی به مساحت 408/69 متر مربع

۴ سنگ تراورترن درجه 3 40 سانتی طولی به مساحت 6/41  متر مربع

۵ سنگ قرمز ۴۰ سانتی طولی به مساحت 776/27 متر مربع

۶ سنگ گوهره به مساحت 44/67 متر مربع

۷ کاشی ۲۳ بسته به مساحت ۲3 متر مربع

۸ آجرنما ۴ بسته ۲۰ عددی

۹ سنگ قیچی ۲۳ بسته

۱۰ سنگ تراورترن درجه 3 به مساحت 812/63 متر مربع

۱۱ سنگ گوهره به مساحت 12/45 متر مربع

۱۲ سنگ تراورترن درجه 2

13 سنگ مرمریت 92/46 متر مربع

۱۴ سنگ مرمریت درجه یک 448/113 متر مربع

۱۵ موزائیک به مساحت 96/1 متر مربع

۱۶ سنگ مرمریت ۴۰ در ۴۰ به مساحت 16/104 متر مربع

۱۷ قرنیز ۲۰ طول 888/27 متر مربع

با عنایت به موارد فوق با توجه به نوع سنگ و کمیت و کیفیت و ابعاد و اندازه و مساحت و در نظر گرفتن سایر عوامل موثر حداقل قیمت جهت پایه مزایده مبلغ 349/200/000 ریال معادل سی و چهار میلیون و بیست هزار تومان برآورده و اعلام می گردد.

54421/110                                 مدیر اجرای احکام مجتمع شماره ۱۷ شورای حل اختلاف شهر تهران

 

 

 

 

کلیدواژه ها: