مزایده فروش دو دسته سنگ به ارزش 75 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/10 20:40 (155 نمایش)

بشرح حکایت پرونده اجرایی 9۶۱2۳۳ ج م محكوم عليه آقای ابراهیم ملکی صدر محکوم به پرداخت مبلغ709/511/021 ریال در حق محکوم له آقای حیدر قاسمی و پرداخت مبلغ 35/275/551ریال در مجموع حق الاجرا در حق صندوق دولت با توجه به ارزیابی مال منقول برابر نظریه کارشناسی و ابلاغ و عدم تعرض در فرجه قانونی به مرحله فروش رسیده و بفروش می رسد.

مشخصات اموال منقول:

در اجرای قرار کارشناسی اموال توقیفی طبق صورتجلسه سنگ تزئینی تعرفه ای از قرار

۱- سنگ تراورتن حاجی آباد به مقدار ۷۵۰ متر مربع هفتصد و پنجاه متر مربع

2- سنگ لایم استون بوكان مرمریت بمقدار ۱۰۰۰ متر مربع با عنایت به کیفیت ابعاد قطعات سنگ های تزئینی و بررسی ها و استعلام لازم750/000/000 معادل هفتاد و پنج میلیون تومان ارزیابی و اعلام می گردد مزایده راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخه 97/6/11 در اجرای احکام مدنی متمرکز واقع در بلوار دستغیب دادگاه های عمومی انقلاب طبقه دوم سالن اجتماعات با رعایت ماده ۵۱ از قانون اجرای احکام مدنی برگزار خواهد شد. متقاضیان می توانند پنج روز مانده به مزایده از محل مورد نظر با هماهنگی دایره  اجرا بازدید و سپس در محل مزایده حاضر و ۱۰ درصد كل مبلغ في المجلس از برنده مزایده نقدا دریافت که در صورت انصراف در حق صندوق دولت ضبط خواهد شد و الباقی مبلغ ظرف مهلت مقرره در قانون حداکثر یکماه اخذ و در ضمن مال متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را ارائه نماید.

 فتحعلیزاده -مدیر اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری. شهرستان ارومیه

در اجرای ماده ۱2۵ از قانون اجرای احکام مدنی با حضور دادورز اجرای آقای احمدی بفروش خواهد رسید.

 

 

کلیدواژه ها: