مزایده فروش 572 متر سنگ گندمک طلایی به ارزش 20 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/8 18:14 (176 نمایش)

 

به موجب پرونده اجرائی ۹۷۰۰۵۶ ((۹۶۰۹۹۸۷۴۳۰۷۰۰۰۲۰ )) شورای حل اختلاف یاسوج محکوم له آقای فرامرزمندنی پور با وکالت آقای مسعودیان تقاضای مزایده اموال توقیفی محکوم علیه آقای سیاوش صابری جو را نموده است که میزان محکومیت به مبلغ ۲۲۴۵۱۶۱۰۲ریال بابت محکوم به (اصل خواسته) و خسارت دادرسی در حق محکوم له و مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت حق اجرا {هزینه های اجرائی صندوق دولت} می باشد. اینک برابر ماده ۱۱۸قانون اجرای احکام مدنی از طریق آگهی مزایده در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار سراسری (م/۷۲ق.ا.ا.م) روزنامه های محلی استان کهگلویه و بویر احمد که برای یک نوبت منتشر میشود اعلام میگردد در فاصله حداقل ده روز از تاریخ نشر آگهی و حداکثر یک ماه بعد از نشر به شرح زیر مزایده ای برگزار خواهد شد لذا برابر ماده ۱۲۶ق.ا.ا.م متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده به واحد اجرای احکام مراجعه تا ضمن ملاحظه مال توقیفی اطلاعات لازم را بدست اورند. برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و ده درصد بها را في مابين المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را در مدت ۳۰ روز از تاریخ انجام مزایده پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت مابقی قیمت. ده درصد سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بر اساس نظریه کارشناسی قیمت پایه برای شروع مزایده ۲۰۰۲۰۰۰۰۰ ریال و محل انجام فروش یاسوج خیابان سردار جنگل شمالی مجتمع شورای حل اختلاف بویر احمد، واحد اجرای احکام شورا می باشد. و تاریخ مزایده مورخ 97.6.10 روز و شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار میشود . این مزایده در دو نوبت برگزار میشود. - نوع و مشخصات مال توقیف شده - توصیف اجمالی - پانصد و هفتاد و دو متر مربع - ۵۷۲ متر مربع سنگ گندمک طلایی شیراز به عرض 15-20-30 سانت و ضخامت 2.8 2.9 و 2 سانت ... خدابخش روزبه ... مدیر دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف بویراحمد. یاسوج

 

کلیدواژه ها: