مزایده فروش سنگ ساختمانی به ارزش 37 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/8 18:11 (114 نمایش)

در پرونده اجراییه به کلاسه های و ۰۳0۰ ۹۶ و ۹۶۰۲۹۹ اجرای احکام شورای حل اختلاف عليرضا رحمت نژاد جهت پرداخت محکوم به مربوط به محکوم له محمود هاشمی اقدام به تعرفه مال نمود که عبارت است از سنگ ساختمانی به شرح نظر کارشناسی پیوستی واقع در کیاکلا کارگاه سنگ فروشی و آهنگری جنب آهن فروشی محمدی، لذا این اجرا بنا به درخواست محكوم عليه مال مزبور را توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده اجرای احکام دادگاه شهرستان سیمرغ تحت شرایط زیر به فروش می رساند. مشخصات اقلام تعرفه شده به شرح نظریه پیوست شده می باشد. اموال مذکور متعلق به محکوم عليه و مفروز بوده و در ازای مبلغ 325،330،000ریال به فروش می رسد.۱- قیمت کارشناسی شده مبلغ 373،180،000ریال می باشد ۲- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع، کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب می شوند و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی، في المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یک ماه پس از فروش وصول می گردد در غیر این صورت مبلغ ده درصد، به نفع دولت ضبط خواهد شد.۳- موعد و زمان فروش 97/6/10 از ساعت 10:30 صبح الی 11 در دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ و زمان بازدید ۵ روز قبل از موعد فروش می باشد. ۴-کلیه هزینه های فروش به عهده خریدار می باشد.م/ الف 58/97

رحمان سالخورده گرمستانی-سرپرست دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ

 

 

 

کلیدواژه ها: