مزایده فروش 575 سنگ سیرجان به ارزش 20 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/5 19:59 (148 نمایش)

در پرونده کلاسه 96/1689 ش اجرایی ۱ و به موجب دادنامه ۲۱۴۷ مورخ 95/12/23 صادره از شعبه ۵ شورای حل اختلاف نجف آباد محكوم عليه اجرایی آقای رضا امینی فرزند: علی محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۹۹۰۵۳۰۰۰ ریال بابت محکوم به و هزینه های دادرسی و غیره در حق محکوم له و مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب آقای مهندس حسین صفری به شرح ذیل ارزیابی گردیده است: سنگ های بازدید شده ۵۷۵ متر مربع از نوع سیرجان درجه ۲ بدنه به عرض ۴۰ سانتی متر، از قرار هر متر مربع ۳۵۰۰۰۰ ریال واقع در نجف آباد-منطقه صنعتی - سنگبری های پلیس راه - خیابان مهر -روبه روی کارخانه آرد اردیبهشت-سنگبری برادران امینی می باشد که جمعا به مبلغ ۲۰۱۲۵۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردید. با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اموال توقیف شده از طریق اجرای احکام حقوقی نجف آباد در تاریخ 97/6/7ساعت ۱۰ صبح و در همان محل اجرای احکام حقوقی میرسد. برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی بالاترین قیمت را انتخاب که بایستی ۱۰٪ آن را في المجلس به حساب شماره ۲۱۷۱۲۹۰۳۵۴۰۰۱ واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار می گردد. ضمنا خریدار می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال /اموال /ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. ۲۲۸۳۵۸م الف مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری نجف آباد/759/5

 

کلیدواژه ها: