مزایده فروش 5 دسته سنگ جمعا به مبلغ 30 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/5 19:55 (146 نمایش)

در پرونده کلاسه 96/3122 ش اجرایی و به موجب دادنامه ۱۸۶۶ صادره از شعبه ۵ شورای حل اختلاف نجف آباد محكوم عليه اجرایی آقای رضا امینی فرزند: علی محکوم است به پرداخت مبلغ243/590/000  ریال بابت محکوم به و هزینه های دادرسی و غیره در حق محکوم له و مبلغ10/000/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب آقای حسین صفری به شرح ذیل ارزیابی گردیده است: ۱. سنگهای واقع در سنگبری به آدرس: خیابان جانبازان - روبه روی کارخانه بهشت-سنگبری برادران امینی:

الف) سنگ چینی سیرجان درجه ۱ به ابعاد 50*50cm  به تعداد ۳۵۰ عدد از قرار هر متر مربع 600/000ریال جمعا به مبلغ52/500/000 ریال

ب) سنگ چینی ممتاز به ابعاد 40*40cm به تعداد ۵۰۰ عدد از قرار هر متر مربع 440/000 ریال جمعا به مبلغ 35/200/000 ریال

ج) سنگ چینی سیرجان درجه ۱ به ابعاد 40*40cm به تعداد ۱۵۰۰ عدد از قرار هر متر مربع 410/000ریال جمعا به مبلغ 98/400/000 ریال

۲. سنگهای واقع در سنگبری به آدرس: شهرک صنعتی شماره ۱- خیابان دوم - صنایع سنگ آزادگان

الف) سنگ پله گوهره خرم آباد درجه ۱ به ابعاد ۱۱۵*cm ۳۵ به تعداد ۹۰ عدد از قرار هر متر مربع280/000 ریال جمعا به مبلغ 10/143/000 ریال

ب) سنگ پله گوهره خرم آباد درجه ۱ به ابعاد ۱۱۰*cm۳۵ به تعداد ۳۵ عدد از قرار هر متر مربع 280/000 ریال جمعا به مبلغ 3/773/000 ریال جمع مبالغ ذکر شده حدودا 200/000/000ریال می باشد.

باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اموال توقیف شده از طریق اجرای احکام حقوقی نجف آباد در تاریخ 97/6/7 ساعت ۱۰ صبح و در محل اجرای احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی بالاترین قیمت را انتخاب که بایستی ۱۰% آن را في المجلس به حساب شماره ۲۱۷۱۲۹۰۳۵۴۰۰۱ واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار می گردد. ضمنا خریدار می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/ اموال/ ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. ۲۲۸۳۶۴/م الف مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان نجف آباد/758/5

 

 

کلیدواژه ها: