مزایده فروش سنگ مصنعی به ارزش 8 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/3 10:5 (132 نمایش)

به موجب پرونده نیابت شماره: ۹۶۲۴۸۱ محكوم عليه: موسی فرهادی هفشجانی فرزند غلامعباس محکوم گردیده است به پرداخت مبلغ:67/326/902 ریال وجه نقد بابت اصل خواسته (و هزینه چاپ آگهی و کارشناسی) در حق محکوم له خانم الهام صادقی فرزند: عیدی محمد با توجه به عدم پرداخت مبالغ فوق و بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوبه، اموال قید شده در ذیل برگه متعلق به محکوم علیهم از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس توصیف و ارزیابی شد و مقرر است از طریق مزایده راس ساعت ۱۰ الی ۱۱ روز ۲ شنبه مورخ 97/6/5 در واحد نیابت قضائی اجرای احکام مدنی دادگستری شهرکرد با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد و هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و می بایست في المجلس ۱۰درصد مورد مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و قبض بانکی آنرا به این شعبه تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده واریز نماید در غیر اینصورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. این آگهی برای یکبار در روزنامه محلی منتشر و همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد. شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثناء مسوولین اجرا، قربای سببی و نسبی آنان ضمنا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در مدت ۵ روز قبل از مزایده از طریق این اجرا نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطلاع نمایند. (لازم به ذکر است شرکت کنندگان جهت حضور در جلسه مزایده می بایست ده درصد قیمت پایه را به صورت چک تضمین شده بانکی فی المجلس ارائه نماید.) اموال توقیف شده و قیمت کارشناس: تعداد سنگهای بازدید شده و قیمت آنها با توجه به ارزش روز در بازار به شرح ذیل برآورد می گردد.

ردیف - نوع سنگ - ابعاد سانتیمتر - متراژ - ارزش هر متر - جمع

١- سنگ مصنوعی کرم رنگ - 40*40-300-100,000-30,000,000

۲- سنگ مصنوعی طوسی رنگ- ۴۰*۴۰-100-100,000-10,000,000

٣- سنگ مصنوعی قرمز رنگ- ۴۰*۴۰-100-100,000-10,000,000

۴- سنگ مصنوعی قهوه ای رنگ - ۳۰*۳۰-۵۰- ۱۰۰-5,000,000

5- سنگ مصنوعی سفید رنگ - ۳۰*۳۰-۵۰-100,000-5,000,000

6- سنگ قلوه ای طوسی رنگ-30*30-100-100,000-10,000,000

۷- سنگ قلوه ای قرمز رنگ-30*30-100-100,000-10,000,000

جمع : ۸۰۰-80,000,000

لذا ارزش روز اموال فوق در زمان بازدید و به شرح جدول فوق برابر با 80/000/00 ریال ( هشتاد میلیون ریال) می باشد.

اجرای احکام مدنی دادگستری شهر کرد

 

 

 

کلیدواژه ها: