مزایده فروش 600 متر سنگ لاشتر مشکی به ارزش 27 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/6/3 10:0 (137 نمایش)

اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 962971ج/6 له اقای سیدرضا احمدی و علیه آقای میثم حاج حیدری مبنی بر مطالبه مبلغ300/817/500  ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق الأجرای دولتی در تاریخ 97/6/12 ساعت 10:30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق ۱۵ جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان بزرگراه آزادگان شهرک صنعتی محمودآباد خیابان ۲۶ متری کارخانه سنگ بری شب فروغ ۱ مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسليم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. لیست اموال مورد مزایده: احتراما عطف به ارجاع امر کارشناسی پرونده کلاسه 9۶۲۹۷۱ در خصوص ارزیابی سنگ ساختمانی به استحضار می رساند در معیت حامل نامه ضمن مراجعه به محل مورد نظر به آدرس اصفهان بزرگراه آزادگان شهرک صنعتی محمودآباد خیابان فرعی ۲۶ کارخانه سنگبری شب فروغ ۱ و بازدید از مقادیر سنگ ساختمانی نظریه ارزیابی کارشناسی ذیل تهیه و به حضورتان ایفاد می گردد. نوع سنگ لاشتر رنگ مشکی سایز ۴۰ طولی به ابعاد عرض ۴۰ سانتی متر و به طول های متفاوت و به ضخامت حدود 1/5 سانتی متر كل متراژ در حدود ۶۰۰ مترمربع. نظریه کارشناسی: با عنایت به مطالب فوق و بررسی جمیع جهات دخیل و با لحاظ نمودن کلیه اوضاع و احوال مولفه های موثر در قضيه ارزش کل ۶۰۰ مترمربع سنگ مورد بازدید جمعا به مبلغ 270/000/000ریال معادل بیست و هفت میلیون تومان از قرار هر متر مربع450/000ریال معادل چهل و پنج هزار تومان ارزیابی می گردد لازم به ذکر است با توجه به منقول بودن سنگ مدنظر تعهد بی قید و شرط مالک کارخانه جهت توقف و نگهداری مقدار ۶۰۰ مترمربع سنگ مذکور با حداقل قیمت مورد اشاره الزامی است. دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان شناسه 204469///

 

کلیدواژه ها: