مزایده فروش 500 متر سنگ ساختمانی به ارزش 6 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/29 21:13 (146 نمایش)

 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 96328ج/3 له آقای محمدعلی روح اللهی ری و علیه آقای حسام غرضی مبنی بر مطالبه مبلغ ۱۵۷۴۸۴۶۵۱ ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی وحق الأجرای دولتی در تاریخ 97/6/6 ساعت 8/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق ها جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان، شهرک صنعتی محمود آباد، خ ۲۶. کارخانه سنگبری آندلس نزد حافظ اموال مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن ۱۰ درصد بها به صورت نقد يا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابی مقدار ۵۰۰ متر مربع سنگ ساختمانی و پس از بازدید از محل در تاریخ 97/3/19 در معیت آقای روح الهی و بررسیهای لازم نظریه اینجانب به شرح زیرحضورتان تقدیم می گردد. ارزش ریالی سنگ ساختمانی رؤیت شده (تصاویر پیوست) در کارخانه سنگبری آندلس واقع در شهرک صنعتی محمود آباد خیابان ۲۶ باتوجه به نوع و کیفیت و ابعاد از قرار هر متر مربع ۱۲۰۰۰۰۰ ریال (یکصد و بیست هزار ريال ) و در مجموع ۵۰۰ مترمربع سنگی مذکوره 60/000/000 ریال (شصت میلیون ریال) ارزیابی می گردد. م الف /۲۰۲۴۲۳

شعبه سوم اجرای احکام حقوقی اصفهان

 

 

کلیدواژه ها: