مزایده فروش 526 متر سنگ تراورتن کرم به ارزش 20 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/28 9:25 (154 نمایش)

به استناد پرونده کلاسه ۹۷۰۱۳۲ ارجاعی اجرائیه له: حسن دهقانی علیه: سید حسین رحمانیان با وکالت محمدجواد عزیزی محکوم علیه به پرداخت مبلغ189/134/889 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 7/050/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده و حسب اعلام و در خواست محکوم علیه سنگ تراورتن کرم به عنوان مال جهت توقیف و فروش معرفی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری بعد از بازدید از محل و بررسی های انجام شده مقدار ۵۲۶ متر مربع به قیمت هر مترمربع ریال جمعا به مبلغ 199/880/000ریال برآورد گردیده که جهت ادای دین محكوم عليه تا بیست درصد زیر قیمت کارشناسی در تاریخ97/6/5 ساعت ۱۰-۹ صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری به فروش می رسد طالبین می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعت اداری در اجرای احکام حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ ۱۰ درصد از کل مبلغ پیشنهادی به شماره حساب سیبای ۲۱۷۱۲۹۵۸۶۰۰۰۲ نزد بانک ملی شعبه رضوانشهر واریز و فیش آن ضمیمه درخواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت در بسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند بدیهی است مزایده از مبلغ اعلامی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد. ضمنا تقاضاهایی که فاقد فیش سپرده باشند بدون اعتبار و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان مدت مزایده درب پاکتها باز و مبلغ پیشنهادی آنها قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع می باشد. 

 

دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اشکذر

 

 

 

کلیدواژه ها: