مزایده فروش دو دسته سنگ به ارزش 87 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/25 11:37 (180 نمایش)

245/5 در پرونده ۹۶۱۴۸۰ اجرا محكوم عليه عبدالرسول قاسم زاده فرزند عبدالكريم محکوم به پرداخت863/207/324 ریال در حق محکوم له محمدرضا پور پیر علی و مبلغ 366/160/43 ریال بابت نیم عشر اجرا گردیده که یکسری اموال از محكوم عليه توقیف شده که این اجرا پس از حری تشریفات قانونی قصد فروش مال مذکور از طریق مزایده را دارد. مشخصات مال مذکور که توسط کارشناس برآورد شده است بدین شرح است. مشخصات مال توقیفی: سنگ پله عمدتا با عرض ۳۶ سانتی متر و قطر ۳ تا 3/5 سانتی متر بریده شده از قرار هر متر مربع ۳۵۰۰۰۰ ریال و سنگ پلاک با قطر 1/7سانتی متر و عرض کمتر از ۴۰ سانتی متر به ارزش هر متر مربع ۲۰۰۰۰۰ ریال برآورد شده است نظریه طبق قانون ابلاغ و جری تشریفات قانونی انجام پذیرفته این اجرا قصد فروش اموال مذکور به میزان محکوم به از طریق مزایده را دارد. محل برگزاری مزایده: دادگستری شهرستان خمینی شهر، تاریخ مزایده: سه شنبه 97/5/30ساعت ۱۱ صبح، محل بازدید: سنگبری سعادت در منطقه دو شاخ خمینی شهر، کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست درخواست کتبی خود را ظرف ۵ روز قبل از مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن در مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه را به حساب واریز نمایند و الا ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد.

م الف: ۲۱۷۵۸۴ اجرای احکام حقوقی دادگستری خمینی شهر

 

 

کلیدواژه ها: