مزایده فروش 30کوپ سنگ به ارزش 49 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/23 21:23 (168 نمایش)

 

نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۶۰۲۱۱ این اجرای احکام به موجب دادنامه ۹۵۰۹۹۷۷۱۱۹۷۰۰۶۶۱ صادر از شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر فارس مهدی شرفی فرزند غلامحسین به پرداخت ۴۵۸۱۵۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۲۹۴۸۹۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل و ۳۲۱۳۰۵۰۰ ریال هزینه دادرسی (که از این مبلغ ۱۸۳۲۶۰۰۰ در حق دولت و مابقی در حق محکوم له) بدون محاسبه خسارت تأخیر تأدیه که در پایان اجرا محاسبه خواهد شد در حق منابع طبیعی و پرداخت نیز نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده و در قبال مبالغ مذکور اموال زیر توسط محكوم عليه معرفی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگاه که مصون از اعتراض واقع شده به شرح زیر ارزیابی گردیده است موازی ۶۵۰ تن سنگ کوب (۳۰ کوپ) سنگ مرمریت کرم از قرار هر تن س نگ ۷۵۰۰۰۰ ریال برابر با ۴۸۷۵۰۰۰۰۰ ریال با توجه به اینکه در نظر است از طریق مزایده حضوری روز پنج شنبه مورخ 97/5/25 ساعت ۱۰ صبح در شعبه اجرای احکام حقوقی آباده نسبت به فروش آن اقدام گردد مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریداران در صورت تمایل قبل از مزایده نسبت به بازدید ملک اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قیمت مزایده اقدام و حداقل 10% آنرا في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید محکوم له می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید اما مأمورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند واقربا آنان تا درجه سوم سببی و نسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نمایند. .

۲۵۵/م. الف - مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی آباده - علیرضا مرادی

 

کلیدواژه ها: