مزایده فروش 5 دسته سنگ به ارزش 12 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/23 21:19 (150 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۷۰۳۹۵ اجرایی آقای سید محمدکاظم علوی فرزند سید حسین محکوم به پرداخت مبلغ117/787/131 ریال در حق آقای بهروز حیدری و مبلغ  4/927/500ریال حق الاجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محكوم عليه مقادیری سنگ (شامل سنگ پله دو سانتی جنگلی، سنگ ۴۰ سانتی جنگلی، سنگ پله خاویار، سنگ پله دوسانتی عرض ۶۰، سنگ ۴۰ سانتی) معرفی و توقیف گردیده و با احتساب شرایط فوق به مبلغ124/500/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده تاریخ 97/5/25 از ساعت ۱۰ الی 10:30 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶ و ۱۴ مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

مهدی چاپاری-مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند

 

 

 

کلیدواژه ها: