مزایده فروش 15 قلم ابزار سنگ به ارزش 30 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/21 0:16 (152 نمایش)

 به موجب پرونده اجرائی کلاسه شماره ۹۶۶۱۳۸-۳۱ ، 966137-31 صادره از حوزه شماره ۱۷۸ شورای حل اختلاف مشهد محکوم علیه آقای / خانم سعید رحیمی جمعا به پرداخت مبلغ  341/445/853ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای / خانم ابوالفضل سپهری محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ97/5/24 از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف مشهد واقع در بلوار شهید قرنی -حدفاصل قرنی ۲۴-۲۲ از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و في المجلس از برنده وصول خواهد شد. اموال مورد مزایده عبارت است از :

۱- تراش ۸۰ سانت چینی و ست الماسه ۳۰ عدد 34/000/000 ریال

۲- گیوتین یک متری نصیری 10/000/000 ریال

۳- پرس ضربه ای دوازده تن31/000/000 ریال

۴- دریل قلاویز پیشرو -M1610/000/000ریال

۵- میز دست ساز تست دو عدد4/000/000 ریال

۶- پرس دست ساز هیدرولیک ریال

۷- فرز ان سی رومیزی 110/000/000 ریال

۸- میز دست ساز مونتاژ قطعات 1/500/000ریال

9- دستگاه جوش الکترو ابتکار 9/000/000 ریال

۱۰- هوا برش ریال ۱۱- بخاری صنعتی لادیز 11/000/000ریال

11- میز صلیبی سنگ و سمبه زنی4/000/000 ریال

۱2- لوله بر و جعبه بکس 3/000/000 ریال

۱3- دریل دستی 1/000/000ریال

۱4- میز فرز کوچک و بزرگ 2/000/000 ریال

۱5- پوشه برنجی آب و روغن روی پالت ۱۳۵۰ عدد و داخل کارتن ۱۳۰۰ عدد - ۱۳۰۰ عدد فشنگ آماده و داخل کارتن ۱۵۰ عددی 56/500/000 ریال

ارزش کل اقلام مذکور توسط کارشناس 299/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

م الف ۱۵۳۷۳- دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف مشهد مقدس - قاآنی

۹۷۰۷۵۲۲۴/ م

 

کلیدواژه ها: