مزایده فروش 250 متر سنگ کرم صلصالی به ارزش 10 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/19 22:46 (162 نمایش)

 

شماره بایگانی ۹۷۰۳۱۶ بموجب پرونده اجرایی ۹۷۰۳۱۶ موضوع رای صادره از شعبه سوم شورای حل اختلاف شهرستان لاهیجان محكوم عليه آقای جمشید ملک زاده محکوم است به پرداخت مبلغ 95/016/126 ریال بعنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای جمشید ملک زاده محکوم علیه در راستای پرداخت مطالبات خود اقدام به تعرفه و توقیف حدود ۲۵۰ متر سنگ نمای ساختمانی برنگ کرم متعلق به خود را نموده است که سنگها مذكور در سنگ فروشی پارسیان به آدرس لاهیجان میدان گیل ابتدای اتوبان به سمت لنگرود توقیف و سپس به تقاضای محكوم عليه ارزیابی و فروش آن از طریق مزایده را نموده که با این وصف بدوا مراتب جهت ارزیابی به احد از کارشناسان رسمی ارجاع که ایشان پس از بازدید از سنگهای مذکور و با در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر در قیمت گذاری نظر خود را به شرح ذیل اعلام داشته است: مشخصات و ارزش ریالی مال مورد مزایده عبارتست از حدود ۲۵۰ متر سنگ نمای ساختمانی با رنگ کرم و رگهای قرمز مشابه سنگ صلصالی دارای عرض ۲۰ سانت و قطر 1/8 میل در طول و قطعات مختلف که در دو ردیف به دیوار غربی محوطه فروش سنگ پارسیان چیده شده است که در همان مکان به امین اموال تحویل گردیده و توقیف میباشد که کارشناس منتخب ارزش سنگهای فوق را با توجه به جميع جهات و قیمت روز بازار و همچنین بررسی دقیق بمبلغ متری 200/000 مجموعا به مبلغ 100/000/000ریال معادل ده میلیون تومان بعنوان قیمت پایه ارزیابی نموده که این امر مصون از اعتراض واقع گردیده است. سنگهای موصوف در روز یکشنبه مورخه97/5/22 از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در محل دادگستری قدیم شهرستان لاهیجان با حضور نماینده محترم دادستان شهرستان لاهیجان از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مزایده در روز و ساعت تعیین شده تشکیل و از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و خریدار موظف است ده درصد از قیمت کل خریداری شده را في المجلس پرداخت و مانده ثمن معامله را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت و رسید آنرا به اجرا تسلیم نماید و چنانچه نتواند در مهلت تعیین شده باقیمانده ثمن معامله (90 درصد باقیمانده) را در فرجه مقرر پرداخت نماید وفق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی سپرده او (وجه ۱۰ درصدی واریزی) پس از کسر هزینه های عملیات اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط و در صورت درخواست مجدد خواهان مزایده تجدید میگردد متقاضایان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده از سنگهای فوق الذکر واقع در آدرس فوق بازدید و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به این اجراء مراجعه فرمایند این آگهی یک بار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محلی درج و در معابر عمومی ونقاط پر جمعیت شهر الصاق میگردد.

ح ۲۷۲۰ قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان لاهیجان - حديثه حاجی پور

 

 

 

کلیدواژه ها: