مزایده فروش دو دسته سنگ به ارزش 2 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/5/16 21:10 (185 نمایش)

در پرونده کلاسه 609/96 اجرائیه و به موجب دادنامه شماره 398-25/6/96 صادره از شعبه دوم شورای حل اختلاف مینودشت محکوم علیه مهریه مصطفی لوفرزند عزیزاله محکوم به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 650/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  2/560/483ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت یوم الوصول در حق محکوم له آقای نوروز تیموری فرزند براتعلی می باشد علی ایحال حسب تقاضای محکوم له و تعرفه اموال از ناحیه شخص ثالث با مشخصات و توصیف به شرح ذیل از اموال شخص ثالث توقیف و کارشناس منتخب واحد اجرا قیمت کل مال /اموال توقیفی را 20/600/000 ریال وجه رایج جمهوری اسلامی ایران برآورد و اعلام نموده و نظریه مزبور مصون از هرگونه اعتراضی باقی مانده است لذا حسب درخواست محکوم له مال /اموال توقیف شده از طریق مزایده در محل واحد اجرای احکام مدنی شورا مورخ975/21 یوم یکشنبه از ساعت 10/30 الی ۱۱ صبح با حضور نماینده دادسرا و مامور اجرا انجام میگردد قیمت پایه از مبلغ کارشناسی و با رعایت سایر قیود مندرج در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی شروع و مال به کسی تعلق خواهد گرفت که بالاترین قیمت پیشنهادی را قبول کرده است خریدار یا خریداران میتوانند پنج روز قبل از فروش و تشکیل مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی اجرا احکام مدنی بازدید نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند برنده مزایده باید ده درصد بهاء را نقدا و یا به صورت چک پول في المجلس به عنوان سپرده به واحد اجرا تسلیم نماید و الباقي بها را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت سپرده او. پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد هر گونه نقل و انتقال مال بعد از پرداخت تمام بهای آن و تایید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صورت می گیرد و کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده است.

دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مینودشت اموال توقیفی شامل موارد ذیل می باشد

١- سنگ سوپر آنتیک کف به مقدار ۱۲ متر از قرار هر متر 550/000 ریال برابر با 6/600/000تومان تعیین می گردد

۲- سنگ نما تراورتن سوپر ممتاز به مقدار ۴۰ متر مربع از قرار هر متر 350/000 برابر با 14/000/000 ریال با 1/400/000 تومان تعیین می گردد

قیمت کل اموال تعرفه شده 20/600/000ریال برابر با دو میلیون و شصت هزار تومان تعیین و برآورد می گردد.

آگهی انحصار وراثت-مینودشت

خانم مینا قزلسفلی فرزند قربان علی به شرح دادخواستی که به کلاسه 171/97 الف ش دوم این شورا ثبت گردیده دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعلام داشته که مرحوم مهدی هلاكو فرزند قاسم بشماره شناسنامه ۴۸۸۹۸۲۳۴۵۱ صادره از مینودشت در تاریخ96/8/11 در گرگان فوت نموده و ورثه حين الفوت وی عبارتند از

١- قاسمعلی هلاکو فرزند عباس به ش ش ۱۶۵ متولد 1328/1/11 پدر متوفی

۲- خير النساء سرايلو فرزند ابراهیم به ش ش ۳۸۹متولد 39/6/1مادر متوفی

۳- مینا قزلسفلی فرزند قربانعلی به ش ش ۳۳۲۴ متولد 65/12/9همسر متوفی

۴- ابوالفضل هلاکوفرزند مهدی به شماره ملی ۴۸۸۰۷۲۰۴۱۰ متولد 91/9/6 فرزند ذکور متوفی

ولاغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت یکماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید والا گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شعبه دوم شورای حل اختلاف مینودشت - حسن شهابی

 

 

 

کلیدواژه ها: